Nya forskningsresultat visar bra skydd mot covid-19 av antikroppar i luftvägarnas slemhinnor

Ny forskning, delfinansierad av Region Stockholm visar att antikroppar i luftvägarnas slemhinna skyddar mot infektion av omikron. Det väcker en förhoppning om att vaccin som ger denna typ av antikroppar kan ge ett mer effektivt skydd mot mild COVID-19 än de vaccin som nu används. I förlängningen skulle det även innebära ett skydd mot utveckling av nya mutationer.

Studien som genomförs på Danderyds sjukhus i samarbete med Karolinska Institutet, visar på nya resultat som har rönt internationell uppmärksamhet i den mycket ansedda tidskriften the New England Journal of Medicine. Resultaten kan bli viktiga för utvecklingen av vaccin som tas nasalt, det vill säga som en nässpray eller näsdroppar.

Forskningsstudien COMMUNITY har visat att höga nivåer av antikroppar i luftvägarna halverar risken att infekteras av omikron. Efter tre doser vaccin hade dock endast drygt hälften av deltagarna mätbara antikroppar i luftvägarna.

Resultatet kom till tack vare att studien som pågått i mer än två år har samlat ett unikt datamaterial. Studien startade i april 2020 precis i början av pandemin då en grupp läkare inledde provtagning av medarbetare på Danderyds sjukhus. Provtagningen har sedan dess genomförts var fjärde månad och sjukvårdsmedarbetarna har återkommit och lämnat prover. Under vissa perioder har också Försvarsmakten assisterat med logistikstöd, exempelvis genom att samla in prover från de som inte kunde ta sig till sjukhuset och transportera prover till laboratorier.

– Från början var syftet med framtagandet av ett vaccin mot covid-19 (SARS-CoV-2) att skydda mot svår sjukdom och död, inte att i första hand minska infektion och spridning. Nu befinner vi oss i ett läge där omikronvarianten smittar och sprids trots vaccin och vi måste arbeta med att förhindra stor smittspridning. Då kan ett starkare immunsvar i luftvägsslemhinnorna, där viruset tar sig in, vara mer effektivt. Flera vaccin i nässpraysform undersöks nu i kliniska prövningar, men det här är första gången det har kunnat visas att SARS-CoV-2-antikroppar i luftvägarna faktiskt skyddar mot omikroninfektion. Minskad smittspridning skulle också snabbt sänka risken för utveckling av nya virusvarianter, säger Charlotte Thålin, biträdande överläkare, docent, och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, Danderyds sjukhus som sker i samverkan med Karolinska Institutet.

– Det finns förstås fler fördelar med vaccin genom nässpray där de som är spruträdda inte behöver bli stuckna med nål. Och så är det enklare då en nässpray kan förvaras i kylskåp och inte behöver frysas, inte minst när det kommer till storskalig logistik i låginkomstländer, säger Charlotte Thålin.

Forskargruppen har undersökt hur nivåerna av antikroppar i luftvägarna mot covid19 skiljer sig mellan deltagare med och utan genomgången infektion innan de blev vaccinerade. Nivåerna var betydligt högre om man både hade haft infektion och blivit vaccinerad. Detta skulle kunna förklara varför kombinationen infektion och vaccin verkar ge ett starkare skydd mot infektion än enbart vaccin.

– Ur Region Stockholms perspektiv kan vi se hur viktigt det var att vi snabbt kunde bevilja forskningsmedel och få igång studier tidigt i första vågen av pandemin. Det är ett imponerande arbete som har gjorts i studien och de nya resultaten är mycket spännande. Det har varit tuffa år med pandemin men samtidigt har vi lärt oss mycket, bland annat att det behöver finnas förutsättningar att driva forskning även mitt i en pågående hälsokris. Då behövs kompetens att driva forskning finnas på plats så att man snabbt kan ställa om och lära av krisen medan den pågår. Det kan vara lokaler, rätt utrustning och stödfinansiering i rätt tid, faktorer som i det här fallet fanns på plats på Danderyds sjukhus. Vi tar ta med oss erfarenheterna in i framtiden för att stå väl rustade inför kommande utmaningar, säger Clara Hellner, forsknings-och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Fakta om resultaten i Community-studien

  • COMMUNITY-studien inleddes våren 2020 med provinsamling från 2 149 medarbetare och 118 inneliggande covid-19 patienter vid Danderyds sjukhus. Studiedeltagarna och deras immunsvar har sedan dess följts upp var fjärde månad. I början av året genomfördes en delstudie där över 300 medarbetare som fått tre doser vaccin regelbundet screenades för covid-19 (SARS-CoV-2-infektion).
  • Mer än var femte deltagare testade positivt för covid-19 under delstudiens gång, och forskargruppen har därmed kunnat undersöka både vad som skyddar mot infektion och hur immunsvaret efter omikroninfektion ser ut.
  • Efter tre doser vaccin, när screeningen inleddes, hade de flesta höga nivåer av antikroppar i blodet, men endast drygt hälften (62%) hade mätbara antikroppar i luftvägarna.
  • De individerna med högst nivåer av antikroppar i luftvägarna hade drygt 60% lägre risk för att bli smittad av omikron. I linje med detta, visade data att antikroppar i luftvägar även minskade virusmängden om individen blev infekterad.
  • Efter omikroninfektion fick majoriteten en fyrtiofaldig ökning av antikroppar i luftvägarna, även om infektionen varit mild.

Mer fakta om COMMUNITY-studien

  • Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Folkhälsomyndigheten, KTH, och SciLifeLab.
  • I forskargruppen ingår från Danderyds sjukhus och Karolinska institutet, biträdande överläkare, docent och ansvarig forskare Charlotte Thålin, doktoranderna och biträdande överläkarna Sebastian Havervall och Ulrika Marking samt specialistläkare Oscar Bladh, från Karolinska Institutet docent Anna Smed-Sörensen, från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten docent Jonas Klingström och Ph.D. Kim Blom, från SciLifeLab Affinity Proteomics och Uppsala universitet Ph.D. Mikael Åberg, från Uppsala universitet docent och universitetslektor Sara Mangsbo och professor Mia Phillipson, samt från KTH professor Sophia Hober och professor Peter Nilsson.
  • COMMUNITY-studien fortsätter med regelbundna provtagningar och följer immunsvaret efter upprepade infektioner och vaccinationer.
  • Studien finansieras av Region Stockholm, Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Leif Lundblad med familj, Vetenskapsrådet, Bill and Melinda Gates Foundation, Karolinska Institutet och SciLifeLab.

Fler nyheter