Region Stockholm utvärderar insatser inom forskning och utbildning

Just nu pågår 108 kliniska forskningsprojekt i Region Stockholm, till nytta för patienter och invånare. Vart fjärde år utvärderas den kliniska forskningens kvalitet och universitetssjukvårdens utbildning inom ramen för det så kallade ALF-avtalet (Avtal om Läkarutbildning och Forskning). Sju regioner som har universitetssjukhus ingår i avtalet och i år, 2022 pågår två nationella utvärderingar av forskning och utbildning inom dessa regioner.

Utvärderingen baseras på tre områden:

 • Den vetenskapliga produktionens kvalitet
  - antalet kliniska publikationer och antalet publikationer med hög relevans och vetenskaplig kvalitet
 • Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
  - hur den kliniska forskningen bidrar till att förbättra hälsoutfallet, utbildningen samt innovation och life science-utveckling
 • Forskningens förutsättningar 
  - tillgång till forskningsinfrastruktur, tid för forskning, karriärmöjligheter, incitament

Varje ALF-region lämnar in en självevaluering och i höst kommer det att följas upp med möten med internationella expertgrupper och med företrädare för varje universitet och region. Det är andra gången en nationell utvärdering genomförs på detta sätt och erfarenhet från den förra utvärderingen har lett till utveckling av arbetet med självevalueringen. Denna gång har fler grupper och personer involverats tidigt i arbetet, och allt material som har lämnats in har granskats av ledningspersoner, forskare, patientföreträdare och företrädare för Life science-sektorn. Målet har varit att ha en transparent process och kommunicera tidigt och tydligt med alla som berörs, samt att visa upp bredden i Region Stockholms kliniska forskning.

– Syftet är att ge en heltäckande bild av allt som vi har gjort och gör för att stärka den kliniska forskningen i Region Stockholm. Det är mycket! Vi har ett stort antal forskare som driver utvecklingen framåt. Trots det kan vi inte luta oss tillbaka – det finns alltid förbättringspotential. Klinisk forskning måste hela tiden värnas och vi har områden som vi vet behöver utvecklas. Vår ambition är att bli ännu bättre för att nå målet att bli en av världens ledande forsknings- och life science-regioner, säger Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Som exempel kan nämnas att utöver de 108 kliniska forskningsprojekt som pågår i Region Stockholm publicerar Region Stockholm årligen cirka 6000 artiklar inom klinisk forskning. Karolinska Universitetssjukhuset, där mycket av den kliniska forskningen bedrivs, rankas näst högst av sjukhus i Europa och på sjunde plats i världen av magasinet Newsweek.

Utvärderingen fortsätter under hösten med Socialstyrelsens och Vetenskapsrådets besök i ALF-regionerna tillsammans med de internationella experterna. Resultatet presenteras i mars 2023. 

Här presenteras en film som beskriver vikten av samarbete mellan universitet och region kring den kliniska forskningen

Fakta om ALF-avtalet

Det nationella ALF-avtalet är ett avtal mellan staten och sju av Sveriges regioner när det gäller:

 • utbildning av läkare,
 • klinisk forskning,
 • utveckling av hälso- och sjukvården.

ALF-avtalet styr bland annat ersättningen som staten ger till regionerna för att de ska medverka till utbildning av läkare och till klinisk forskning.

Ersättningen är uppdelad i två delar

 • ALF-ersättning för klinisk forskning.
 • ALF-ersättning för utbildning av läkare.

Det nationella ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan berörda regioner och universitet.

ALF-avtalet och samverkan mellan universiteten och hälso- och sjukvården är en viktig förutsättning för utvecklingen inom hälso- och sjukvård i Sverige. En viktig del i avtalet är att universitet och region ska samverka om medlens användning. Region Stockholm skjuter till ytterligare resurser till klinisk forskning och utbildning, och tar tillsammans med Karolinska Institutet fram förslag på hur den gemensamma årliga budgeten ska disponeras.

Genom att vårdgivare inom Region Stockholm medverkar till kliniska studier och tillgängliggör patientprover och data kan Karolinska institutet genomföra klinisk forskning. Vården bidrar också till utbildningarna genom att erbjuda praktikplatser och handledning för studenter. Denna samverkan innebär i sin tur att ny kunskap, innovationer och kompetens kan föras tillbaka till hälso- och sjukvården och bidra till att göra nytta för patienter och invånare.

Såväl Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet som Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården utgår från ALF-avtalen. Utvärderingarna startar i januari 2022 och pågår under hela 2022. På avdelning forskning och innovation inom Region Stockholm har det under våren 2022 pågått ett intensivt arbete med utvärderingar av dels den kliniska forskningen, dels universitetssjukvården.

Fler nyheter