Region Stockholm skänker skyddsutrustning till Ukraina

Region Stockholm skänker skyddsutrustning till Ukraina. Det handlar om cirka 21 miljoner par skyddshandskar och cirka 200.000 flaskor med handsprit. Värdet är cirka 50 miljoner kronor och sker efter ett ordförandebeslut i regionstyrelsen den 4 maj.

 

En begäran om internationellt bistånd har kommit in till Region Stockholm från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) om sjukvårdsutrustning till de nödställda i Ukraina. MSB och Socialstyrelsen ansvarar i samverkan med regionen för logistiken kring utrustningen.  Den europeiska samordningsfunktionen inom EU har samordnat stödet och Ukraina har vidimerat behovet.

Region Stockholm har ett överskott av både medicinska skyddshandskar och desinfektionsmedel (handsprit) sedan pandemin och skänker denna skyddsutrustning med omedelbar verkan till stöd för vården i Ukraina. Region Stockholm har rätt att lämna internationellt bistånd till Ukraina i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

I Region Stockholm får regionstyrelsen fatta beslut om internationellt bistånd upp till ett belopp om 50 miljoner kr vid varje tillfälle. Regionstyrelsens ordförande har rätt att fatta beslut på regionstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är brådskande med hänsyn till kriget som pågår så styrelsens avgörande kan inte avvaktas.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter