Grönt ljus för renoveringen av Norra Danviksbron

Trafiknämnden har godkänt genomförandeavtalet mellan Region Stockholm och Stockholms stad för renoveringen av Norra Danviksbron. Avtalet reglerar detaljerna kring fördelningen av ansvar och kostnader mellan parterna. De första arbetena planeras att ta vid 2022. 

Norra Danviksbron byggdes mellan åren 1917 och 1922 och är en viktig länk över Danvikskanalen. Efter att ha tjänat staden i hundra år har den nu nått sin tekniska livslängd, alltså den tid en bro håller utan en större renovering. Nu ska vi totalrenovera bron för att säkerställa ett tryggt och hållbart resande med Saltsjöbanan och bussar i minst hundra år till.

Förbättrad framkomlighet och bevarat utseende

Renoveringen kommer att leda till ett minskat underhållsbehov och därmed en förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. Vi kommer att bevara brons unika utseende och funktion i högsta möjliga mån.

Det vi kommer att göra är att:

  • Lägga ny grund och förstärka befintlig grund.
  • Ersätta betong- och stålkonstruktionerna i bron.
  • Riva elinstallationer i bron och ersätta med nya.
  • Anpassa busskörfältet till dagens krav.
  • Skapa ett dagvattensystem anpassat till dagens krav.
  • Renovera delar av manövertornet.

Tidplan

Rivningen av bron påbörjas under 2023 och pågår i ungefär 9 månader. Uppbyggnaden av bron planeras att starta våren 2024 och pågå till hösten 2026. Detta betyder att vi planerar att driftsätta bron i slutet av 2026.

Nya ägarförhållanden 

Norra Danviksbron byggdes i samband med att Hammarbyleden kom till för hundra år sedan, som en kombinerad landsväg och järnvägsbro. Det ekonomiska ansvaret för brons underhåll delades då mellan staden 59 procent och järnvägsföretaget 41 procent. Under 2019 gjordes en översyn av ägandefördelningen där en likafördelning (50/50) av ägande och investering för den nya bron förordades och togs med i genomförandeavtalet. Den nya fördelningen baseras på dagens förutsättningar och brofunktion.

Så påverkas trafiken av arbetena

Eftersom bron i dagsläget inte trafikeras kommer projektets påverkan på kollektivtrafiken bli mycket liten. Framkomligheten för båttrafiken som kräver broöppning kommer begränsas vid vissa tidpunkter. Det beror på att bron inte alltid kommer gå att öppna när arbete sker på bron.

De kulturhistoriska värdena behålls

Norra Danviksbron har mycket stora kulturhistoriska värden. Framförallt på grund av den sällsynta brokonstruktionen designad av Joseph Baermann Strauss, samme man som designade Golden Gate-bron i Kalifornien. Idag finns endast kvar ett fåtal bevarade broar av samma typ i hela världen. Därför kommer vi behålla brons unika utseende och funktion, trots att många delar av bron kommer bytas ut under renoveringen.

Fler nyheter