Budget 2022: Strukturerad styrning

Fortsatta effektiviseringar av administration och lokaler krävs för att ge större utrymme till kärnverksamheten. Fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning ska effektivisera sina processer med uppdraget att mot ersättning tillhandahålla it och servicetjänster inom koncernen. Detta för att möjliggöra för övriga nämnder och bolag att fokusera på sina kärnverksamheter.

Samtliga nämnder och bolag har under 2021 arbetat med att minska sina administrativa kostnader, bland annat genom ökad samverkan, samordning och användning av digitala verktyg, liksom genom minskad användning av lokaler. Fortsatta effektiviseringar av administration och lokaler krävs för att ge större utrymme till kärnverksamheten. Varje nämnd och bolag ska i sin verksamhetsplan för 2022 ange en särskild budget för administrativa kostnader och redogöra för hur kostnadsutvecklingen ska begränsas. Regionstyrelsen följer utvecklingen under året, i enlighet med indikatorn om att de administrativa kostnaderna ska minska.

Serviceverksamhetens förmåga att uppnå kostnadseffektivitet som får genomslag på tjänsternas pris, kvalitet och innehåll har en direkt påverkan på övriga verksamheters förutsättningar. Det är därför angeläget att fastighets- och servicenämnden nu fokuserar på att identifiera hur tjänsterna kan effektiviseras och potentiella skalfördelar omhändertas, samt på hur prismodellerna kan utvecklas.

Fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning har varit under uppbyggnad sedan 2019 med uppdraget att mot ersättning tillhandahålla it och servicetjänster inom koncernen. Syftet är att effektivisera dessa processer och möjliggöra för övriga nämnder och bolag att fokusera på sina kärnverksamheter. Då hela 2020 och huvuddelen av 2021 har påverkats väsentligt av pandemin har inte serviceförvaltningen kunnat arbeta enligt plan med införande, överföring av verksamheter eller effektiviseringar av tjänster och system. Hänsyn har behövt tas till vad som har varit bäst framför allt för de vårdgivande verksamheterna.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter