Budget 2022: Att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken

Pandemin har slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholms län. Ett minskat resande har resulterat i lägre intäkter samtidigt som de statliga bidragen inte har räckt till för att täcka regionens kostnader för att köra halvfulla bussar, båtar och tåg i syfte att undvika trängsel. Det är viktigt att nu få tillbaka resenärerna till en trygg, attraktiv och punktlig kollektivtrafik. Det framgår av regionstyrelsens förslag till budget 2022.

Det ska vara enkelt att resa inom Stockholms län oavsett om det är i arbetspendlingssyfte eller på fritiden. Därtill är en hög andel resenärer i kollektivtrafiken avgörande för att nå regionens högt satta klimatmål. Målet är att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka i högre takt i syfte att nå både klimatmål och framkomlighetsmål.

Trots att intäkterna kraftigt understiger kostnaderna planerar Region Stockholm för att upprätthålla full trafik även under 2022 och att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken i takt med att restriktionerna hävs och vaccination är genomförd.

Taxorna i kollektivtrafiken höjs enligt tidigare plan med 20 kronor till motsvarande 970 kronor för ett 30-dagarskort från januari 2022, för att kunna bibehålla hög kvalitet och genomföra framtida satsningar.  Parallellt anpassas utbud, biljettsystem och service för att så långt som möjligt få tillbaka resenärerna efter pandemin. Exempelvis studeras ett flertal biljettjusteringar inom ramen för den parlamentariska biljettutredningen, däribland flexibel månadsbiljett och en gruppbiljett.

Inför 2022 bedöms att en resenär av fem fortsatt kommer att välja bort kollektivtrafiken, det vill säga att resandet 2022 är 20 procent lägre än 2019. Från 2023 bedöms resandet öka i linje med den historiska årliga tillväxten om cirka 1,6 procent per år. Osäkerhet råder dock, bland annat då takten i länets befolkningsökning inte längre ligger på den höga nivå som den har legat på under senare år.

Tillsammans med det regionala skärgårdsrådet utvecklar Region Stockholm samverkansarbetet med kommuner, resenärsorganisationer, näringslivet och intresseorganisationer för att förankra och kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken i skärgården.

Under 2022 kommer färdtjänstnämnden att se över grundtilldelningen av resor inom färdtjänst och rullstolstaxi, detta utifrån givna ekonomiska förutsättningar med ambitionen att öka valfriheten för färdtjänstresenärerna. Färdtjänstnämnden fortsätter att arbeta med att förebygga, minska och ingripa mot fel, överutnyttjande samt fusk inom färdtjänsten. Nämnden kommer också att arbeta vidare med att följa utvecklingen för hållbar innovation inom transportsektorn för att långsiktigt minska klimatavtryck.

Behovet av framkomlighetsåtgärder är fortsatt stort och Framkomlighetskommissionen ska därför fortsätta att föreslå samt genomföra stora och små framkomlighetsåtgärder i samverkan med kommunerna. Framkomlighetskommissionen bildades 2018 av Region Stockholm och Stockholms Stad och är ett samarbete för att förbättra framkomligheten, öka attraktiviteten för busstrafiken och samtidigt nå fullmäktiges målsättning om en kollektivtrafik som fortsatt ligger i topp internationellt.

Investeringar i vård och trafik 2022–2031 uppgår till närmare 127 miljarder kronor. Den omfattande och långsiktiga satsningen för att utöka kollektivtrafikens kapacitet fortsätter. Tunnelbanan med sin stjärnstruktur utgör navet i länets kollektivtrafik och byggs ut mot Barkarby, Nacka och Arenastaden enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Byggande av Spårväg Syd och Roslagsbanans tunnelförläggning från Stockholms universitet via Odenplan till City ligger fast. Tunnelbanan ska i framtiden betjäna bland annat Nacka, Järfälla och Älvsjö och ska, liksom satsningarna på Spårväg Syd och Roslagsbanan, utgöra grund för ett ökat bostadsbyggande och en hög tillväxt i länet.

Region Stockholm har höga trygghetsambitioner. Under 2020 uppgick kostnaderna för bland annat ordningsvakter och väktare, larm och kamerabevakning tillsammans med kostnaderna för skadegörelse till 670 miljoner kronor. För kommande år höjs ambitionerna ytterligare, bland annat genom fortsatta satsningar på kameror i kollektivtrafiken, utveckling av trygghetscentralen i kollektivtrafiken samt att Trygghetskommissionens förslag ska ge ett underlag för fler åtgärder inom Region Stockholms ansvarsområden. Trygghetskommissionen ska belysa hur regionen kan ta initiativ som ökar tryggheten i Stockholmsregionen, både på kort och lång sikt. Arbetet utförs tillsammans med kommunala, regionala, statliga, privata och civila aktörer.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter