Region Stockholms månadsrapport per juli 2021

Resultatet för Region Stockholm för perioden januari till juli 2021 uppgick till 379 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse för perioden med 529 miljoner kronor. Detta är en försämring jämfört med resultatet per maj, då utfallet var 241 miljoner kronor lägre än budget.

Verksamhetens intäkter är 298 miljoner kronor högre än budget. Biljettintäkter i kollektivtrafiken är 2 475 miljoner kronor lägre medan statsbidrag för bland annat smittspårning, vaccination och ersättning för merkostnader är 3 200 miljoner kronor högre.

Verksamhetens kostnader var drygt 1 745 miljoner kronor högre än budget. Högre kostnader i hälso-och sjukvården till följd av pandemin förklarar avvikelsen i jämförelse med budget. Lägre kostnader för lämnade bidrag samt köpt kollektivtrafik och färdtjänst balanserar delvis upp för de ökade kostnaderna.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning var 1 244 miljoner kronor högre än budget. Ökade räntekostnader i pensionsskulden ger högre finansiella kostnader i jämförelse med budget.

Prognosen för årets resultat, som gjordes i tertialrapporten per april, visar på ett negativt resultat för året på 1 261 miljoner kronor. Prognosen påverkas av pandemins effekter, främst minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken och merkostnader i hälso-och sjukvården. Starkare utveckling av skatteintäkter motverkar underskottet. Nästa resultatprognos lämnas i samband med delårsrapporten per augusti 2021.

Fler nyheter