Utökad vård vid post-covid

Husläkare och vårdcentraler har ett uppdrag att ta hand om de som drabbas av post-covid. För att stimulera till ett multiprofessionellt omhändertagande införs två nya besökstyper inom primärvården. Det är ”teambesök på egen mottagning” och ”konferens om patient”. Primärvården stärks också genom ett särskilt konsultationsstöd med remissbedömningar samt utrednings- och behandlingsråd från Karolinska Universitetssjukhuset.

I diagnosen post-covid, eller post infektiöst tillstånd som är den medicinska termen, ingår en rad olika symtom. Extrem trötthet, andnöd, andfåddhet, smak- och luktförlust, sömnproblem och minskad minnesförmåga, för att nämna några.

- Först och främst ska personer som har besvär efter covid-19 först få sin vård genom sin husläkare där det är möjligt. Det betyder att den som har besvär först ska ta kontakt med sin vårdcentral för diagnos och behandling. Särskilda utbildningar har skett för att medarbetare i primärvården ska ha rätt kunskaper för att möta patienter med post-covid. Det görs också en stor satsning med inrättande av tre tjänster som ett konsultationsstöd från Karolinska Universitetssjukhuset vad gäller remiss, utrednings- och behandlingsråd, säger hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelningschef Lena Hanberg. 

Om patienter tre månader efter covid-19 inte förbättrats, eller vid försämring och med betydande påverkan på arbetsförmåga och livskvalitet, kan primärvården remittera till den nya post-covid mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge där patienten erbjuds vidare utredning och behandling. 

Karolinska Universitetssjukhuset bygger just nu upp verksamheten i Huddinge och det blir den största post-covid enheten i landet med kapacitet att ta emot det antal patienter som är i behov av vård. Här kommer en multidisciplinär verksamhet bedrivas. Fram till dess att verksamheten i Huddinge öppnar och kommit igång får patienter vård hos nuvarande vårdgivare. Inga patienter ska bli utan vård eller läkarkontakt.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har sedan lång tid tillbaka ansvar för den specialiserade- och högspecialiserade infektionsvården inom Region Stockholm. En stor del av regionens vård av covid-19 patienter har också bedrivits där sedan pandemin började.

Sedan tidigare finns också en högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds sjukhus som framför allt vårdar patienter med kognitiv påverkan och trötthet efter covid-19.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter