Region Stockholms tertialrapport 2021

Region Stockholm redovisar ett resultat per april på -926 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse för perioden jämfört med budget på 134 miljoner kronor. Prognosen i tertialrapporten är att årets resultat kommer att uppgå till -1 261 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms tertialrapport för 2021. I det ärende som tertialrapporten ingår i, föreslås även att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs ett extra anslag på 500 miljoner kronor 2021 för att finansiera utbetalning av ersättningen för uppskjuten vård.

Verksamhetens intäkter för perioden var 100 miljoner kronor högre än budget trots att biljettintäkterna inom kollektivtrafiken blev 1 400 miljoner kronor lägre än budget. Riktade statsbidrag kopplade till pandemin bidrog till detta. Verksamhetens kostnader var högre än budget, -200 miljoner, främst på grund av pandemin och högre pensionskostnader.

Årets resultat prognostiseras till -1 261 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på en miljon kronor. De främsta orsakerna till den negativa prognosen är minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken på grund av att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att inte resa med kollektivtrafiken om det inte är nödvändigt, samt högre kostnader inom hälso- och sjukvård kopplat till omfattande vårdinsatser under pandemin. Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med sammanlagt 2 134 miljoner kronor i jämförelse med budget.

För att Region Stockholm ska kunna uppnå ett resultat i balans förutsätts att staten liksom under år 2020 fullt ut ersätter de merkostnader som nämnder och bolag har med anledning av pandemin liksom ökad nivå på intäktsförluster i kollektivtrafiken. Region Stockholm har möjlighet att använda tidigare års avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR, för att öka förutsättningarna att uppnå ett resultat i balans.

- Tack vare ordning och reda i ekonomin har Region Stockholm sedan 2007 presenterat positiva resultat och nu ser vi även en positiv avvikelse i denna rapport. Från statens sida kan vi dock konstatera att tidigare löften inte infriats och att prognosen därför visar på underskott framöver. Ökade intäkter från riktade statsbidrag avseende pandemin täcker knappt hälften av merkostnaderna inom hälso- och sjukvård. Ökade statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken motsvarar endast en tredjedel av intäktsminskningen. Det är inte acceptabelt, staten måste nu ta sitt ansvar och hålla sina löften och på riktigt kompensera oss för pandemins kostnader, säger Irene Svenonius, finansregionråd inom Region Stockholm.

Om Region Stockholms tertialrapport

  • Region Stockholms tertialrapport och tillhörande ärende ska behandlas av regionstyrelsen den 15 juni och av regionfullmäktige den 15 september.
  • I det ärende som tertialrapporten ingår i, föreslås även att Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) tillförs ett extra anslag på 500 miljoner kronor 2021 för att finansiera utbetalning av ersättningen för uppskjuten vård. HSN får även i uppdrag att ta fram en fördelningsmodell med en prestationsbaserad ersättning som ska fördelas ut till Region Stockholms nämnder och bolag samt till privata utförare.
  • Region Stockholm utfärdar en kapitaltäckningsgaranti till AB Storstockholms Lokaltrafik under 2021 på 2 000 miljoner kronor.
  • I ärendet ingår även anmälan av Ekonomiska förutsättningar inför budget 2022. I bilagan beskrivs den ekonomiska utvecklingen för Region Stockholm och omvärlden åren 2022–2024.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter