Förändringar av Region Stockholms fastighetsbestånd beslutade i fullmäktige

Vid regionfullmäktiges möte den 8 juni godkändes försäljning av Berga Naturbruksgymnasium, samt en överlåtelse av verksamheten. Försäljningen av Kvarteret Tegelbruket 4 på Kungsholmen där S:t Eriks ögonsjukhus tidigare låg godkändes likaså. Samtidigt klassificeras Norra delen av Sabbatsbergs sjukhusområde och fastigheten Medicinaren 19 intill Karolinska i Huddinge om som en förberedelse för kommande försäljning.

- Nu genomför vi flera viktiga delar som vi beslutat om i budget för 2021. Målet är att Region Stockholm ska få lägre kostnader för lokalerna och mer effektivt lokalnyttjande. De lokaler vi inte använder ska säljas eller hyras ut om försäljning inte är möjligt eller gynnsamt. Ambitionen är att varje kvadratmeter vi äger ska användas eller hyras ut, då kan vi satsa mer på kärnverksamheten, säger Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd i Region Stockholm.

Berga Naturbruksgymnasium

Berga Naturbruksgymnasium och dess fastighet Västerhaninge-Berga 7:8 inom Haninge kommun ska nu säljas och Locum AB har uppdraget att fullfölja den. Regionen mottog åtta indikativa bud. Till de budgivare som uppfyllde villkoren i förfrågan ställdes kompletterande frågor för klarläggande av vissa punkter i anbuden. Köpare var den som lämnat högsta bud. Överlåtelsesumma: 118,9 miljoner kronor.

Det är Dille Bolagen AB med dotterbolag som föreslås köpa skolan med tillhörande byggnader och mark. Berga Naturbruksgymnasium får därmed en ny ägare som har erfarenhet av att driva naturbruksgymnasium. Köparen har ansökt hos Skolinspektionen om tillstånd, men tidpunkten för besked och därmed datum för själva överlåtelsen av verksamhet och fastighet är idag oklar. Målsättningen är att så snart det är möjligt, dock senast januari 2023, överlåta verksamhet och fastighet.

S:t Eriks ögonsjukhus tidigare lokaler på Kungsholmen

Kvarteret Tegelbruket 4 på Kungsholmen, där S:t Eriks ögonsjukhus tidigare hade sina lokaler, har godkänts för försäljning och Locum AB får nu uppdraget att verkställa försäljningen efter beslutet av regionfullmäktige.

Under hösten 2020 flyttade ögonsjukhusets verksamheter in i nybyggda lokaler invid Nya Karolinska Solna i enlighet med fullmäktiges beslut från juni 2014. Den stora sjukhusbyggnaden som omfattar ca 18 000 kvadratmeter lokalarea kommer på sikt att rivas, men den äldre byggnaden på ca 1 900 kvadratmeter längs Fleminggatan ska behållas. Ett stort antal anbudsgivare inkom med indikativa bud och efter budpresentationer och kompletteringar var det Skanska AB som lämnade det högsta slutbudet. Köpeskillingen för försäljningen av Tegelbruket 4 beräknas till ca 1,4 miljarder  kronor. Tillträde till fastigheten sker vid laga kraftvunnen detaljplan.

Omklassificering av norra delen av fastigheten Sabbatsberg 16

Norra delen av fastigheten Sabbatsberg 16 inom Stockholms kommun klassificeras om från strategisk fastighet till marknadsfastighet. Locum AB ges i uppdrag att inleda försäljning även av norra delen av fastigheten.

Dåvarande landstingsfullmäktige beslutade i budget 2017 att stycka av och klassificera södra delen av fastigheten Sabbatsberg 16 som marknadsfastighet, samt att inleda försäljning med krav på att köparen skulle uppföra en ny vårdbyggnad inom den avstyckade fastigheten. Av beslutet framgår även att resterande del av området skulle kunna utvecklas för främst bostadsbebyggelse. Arbete med nytt planprogram för Sabbatsberg har bedrivits sedan 2018 och en översyn av framtida vårdinnehåll pågår. Området är komplext att utveckla och nuvarande vårdverksamhet ska bedrivas inom området samtidigt som nybyggnation och exploatering ska genomföras.

Gjorda utredningar förordar att det bör tas ett helhetsgrepp för hela områdets omdaning. Därigenom ges möjlighet för en och samma aktör att ta ansvar för hela fastighetens utveckling. För att möjliggöra en sådan lösning klassificerar Region Stockholm om och inleder arbetet med försäljning även av den norra, resterande delen av fastigheten Sabbatsberg 16.

Omklassificering av Medicinaren 19 (Novum) intill Karolinska i Huddinge

Fastigheten Medicinaren 19 (Novum) ligger angränsande till Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Huddinge. Region Stockholm upplåter idag marken med tomträtt till Hemsö, som äger en byggnad på fastigheten. Hemsö önskar utveckla och bygga till fastigheten och har efter godkännande av Region Stockholm ansökt och beviljats planbesked av Huddinge kommun för ny detaljplan som ska pröva planläggning för bland annat centrum, vård, utbildning och laboratorieverksamhet.

En utveckling av fastigheten och utökning av lokalytan är helt i linje med Region Stockholms Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen, i vilken de åtta regionala stadskärnorna utpekas som naturliga lokaliseringsplatser för näringslivsutveckling. En utveckling av fastigheten är också i linje med Region Stockholms uttalade ambition att vara en av världens fem ledande Life-science-regioner.

Det ska vara tydligt hur respektive investering bidrar till Region Stockholms övergripande mål. Regionens investeringsverksamhet ska tydligt fokusera på sådana investeringar som andra aktörer inte kan genomföra. Investeringar som kan lämnas över till andra parter bör regionen själv undvika att genomföra. Därför föreslås att tomträttsinnehavaren Hemsö beviljas friköp av tomträtten avseende Medicinaren 19 för att själv driva detaljplanen tillsammans med kommunen. Fastighetsöverlåtelsen ska ske på marknadsmässiga grunder och baseras på oberoende värdering av tomträtten.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter