Utvärdering av Region Stockholms hantering av pandemin

KPMG har överlämnat den oberoende utvärderingen av Region Stockholms hantering av covid-19-pandemin. Syftet med utvärderingen är att dra lärdomar för framtiden och ge underlag till Region Stockholms förbättringsarbete.

Den 19 maj 2020 beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja en oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter. Efter upphandling fick revisions- och rådgivningsföretaget KPMG uppdraget att genomföra utvärderingen.

Främsta syftet med utvärderingen är att dra lärdomar för framtiden och utgöra en viktig del i förbättringsarbetet. Utifrån analysen ska det dras slutsatser, som kan vara ändamålsenliga för framtida hantering av likartade omständigheter eller andra större händelser i syfte att stärka Region Stockholms förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser. Utvärderingen kan komma att ge förslag på förändringar i Region Stockholms krisledningsplan.

Utvärderingen ska pågå under den tid coronaviruset fortsätter att påverka samhällsviktiga funktioner i Region Stockholm. Utvärderingen avser hela Region Stockholms samlade verksamheter och dess olika insatser under pandemin. Beroende på hur pandemin utvecklas kan arbetet komma att fortsätta även därefter. Arbetet med utvärderingen fortgår alltjämt då pandemin inte kan anses klingat av.

Utifrån regionstyrelsens uppdrag och KPMG:s utvärdering kommer Region Stockholm nu att samlat och transparent ta om hand de slutsatser och rekommendationer som ges i rapporten.  Arbetet kommer att ledas av en särskild förändringsledare direkt under regiondirektören. Detta är ett långsiktigt arbete som förutsätter både stor öppenhet för förändringar och ödmjukhet för att alla under hela arbetets gång, från början av förra året och alltjämt, har gjort och gör sitt yttersta för att ge stockholmarna bästa möjliga vård, tillgänglig kollektivtrafik och stöd till näringsliv, kultur och besökare med hänsyn till regeringens och myndigheters rekommendationer och riktlinjerna.

Följande sker nu:

  1. Alla partier i regionstyrelsen får information av ansvarig för utvärderingen den 9 mars.
  2. Alla ansvariga nämnder och bolag får utvärderingen för att inom sina områden vidta åtgärder för att stärka förmågan vid kriser.
  3. En särskild förändringsledare är tillsatt för att tillsammans med verksamheterna ta tillvara utvärderingens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta förbättringsarbetet.
  4. Utvärderingen kommer att fortsätta, främst nu om vaccineringen och tredje vågen av smittspridning, då pandemins påverkan på Stockholmsregionen fortsatt är av väsentlig karaktär.

Fler nyheter