Region Stockholm har beviljats ersättning från EU för transport av skyddsutrustning

Region Stockholm har beviljats ersättning med 3,6 miljoner Euro i ekonomisk ersättning från EU för transportkostnader av skyddsutrustning kopplat till covid-19 pandemin.

Under sommaren 2020 inrättades en möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning från EU för transportkostnader kopplade till covid-19. Ansökningar om ersättning kunde göras via ett tillfälligt finansieringsinstrument som kallas för Emergency Support Instrument, ESI.

Region Stockholm lämnade i början av juli 2020 in en ansökan om EU-stöd för transportkostnader om drygt 11 miljoner Euro. Transportkostnaderna som avser flygtransporter har uppstått i regionen i samband med de inköp av personlig skyddsutrustning som genomfördes under våren 2020 för att bekämpa covid-19. Myndigheten för säkerhet- och beredskap (MSB) har agerat kontaktpunkt och bistått de svenska organisationerna, kommuner, regioner och företag i sina ansökningar gentemot EU.

EU-kommissionen meddelade den 11 september 2020 att Region Stockholm kommer att beviljas ersättning med 3,6 miljoner Euro vilket motsvarar ca en tredjedel av det sökta beloppet. På grund av många sökanden fördelade kommissionen ut medlen procentvis utifrån medlemsstaternas befolkningsstorlek, antal drabbade av covid-19 och antal döda i covid-19. Detta medförde att svenska regioner och kommuner inte fick full kostnadstäckning för sina utgifter via sökta EU-medel.

Från beskedet om att ansökan beviljats fick regionen ca 60 dagar på sig att inkomma med kompletterande uppgifter i syfte att styrka och intyga de åberopade kostnaderna. Strax innan årsskiftet, den 30 december 2020, mottog Region Stockholm de beviljade EU-medlen.

Fler nyheter