Förslag till folkhälsopolicy

Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) har fattat beslut om att godkänna hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till ny folkhälsopolicy. Policyn har underrubriken god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen – eftersom ett stort fokus ligger på behov att minska hälsoskillnader mellan olika grupper och områden inom regionen.

Förslaget till ny policy går nu ut på remiss och kommer därefter att överlämnas till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige i samband med budget 2022.

Likvärdiga möjligheter till hälsa

En grundläggande utgångspunkt i folkhälsoarbete är att alla människor ska få likvärdiga möjligheter att nå den hälsa som är individuellt möjlig. Folkhälsoarbetet omfattar alla som bor, verkar eller vistas i länet. Inom Region Stockholms ansvarsområden finns många faktorer som påverkar människors hälsa. Regionen har därför en betydande roll för folkhälsan genom arbetet med hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utvecklingsplanering och inom kultur- och föreningslivet. Förslaget till policy anger en riktning för Region Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder för folkhälsan.

Regionen – en samlande kraft i länets folkhälsoarbete

Region Stockholm har ett helhetsansvar för länets utveckling genom det regionala utvecklingsuppdraget.  En aktiv samverkan med länets kommuner, civilsamhälle, akademi och näringsliv är central för en positiv hälsoutveckling i befolkningen. I och med detta behöver Region Stockholms även ta en mer aktiv roll som samlande kraft i folkhälsoarbetet i länet. Detta är ett långsiktigt arbete som nu ska byggas upp tillsammans med länets aktörer, i första skedet med kommunerna. 

Styrande principer och tillämpning

I förslaget till policy anges att den ska tillämpas av alla verksamheter inom Region Stockholm: förvaltningar och bolag samt verksamheter som arbetar på uppdrag av regionen via avtalsreglering.

Vilka delar av policyn som ska tillämpas av respektive verksamhet fastställs i de fyra styrande principerna:

  1. Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning
  2. Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på grupper med störst behov
  3. Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa
  4. Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete

Fler nyheter