Avtalen med tre vårdcentraler sägs upp omedelbart

Region Stockholm säger upp vårdavtalen för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för Riddarens vårdcentral i Kista, Riddarens vårdcentral i Märsta samt Riddarens vårdcentral i Tyresö. Uppdragen för dessa verksamheter sägs upp omedelbart och ska vara helt avslutade senast 30 april 2021.

Vid ett antal sticksprovskontroller under 2018 och 2019 visade det sig finnas brister i faktureringen som gjorde att vårdgivaren fick göra krediteringar av många poster som kontrollerats. Det föranledde en fördjupad granskning av fakturor som var utfärdade 2019. De fördjupade granskningen kontrollerade ett urval av vårdkontakter mellan januari och november 2019.  Under den fördjupade granskningen framkom det också att Skatteverket fattat beslut om att påföra skatt samt arbetsgivaravgifter för 2018 och 2019 med över 890 000 kronor plus skattetillägg. Utöver det har ägarens överskott av tjänst bedömts av Skatteverket vara drygt 2,7 miljoner kronor mer för 2018 och 2019 än vad ägaren själv har uppgett.

- Som en skattefinansierad verksamhet ser vi allvarligt på avtalsparter som inte bedöms lämna korrekta uppgifter till Skatteverket. Det visar på en nonchalans av hanteringen av ersättningen bolagen får av Region Stockholm som är skattemedel, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin, Region Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens fördjupade granskning har också visat omfattande brister i faktureringsrutiner och internkontroll. Utöver de ekonomiska bristerna förekommer det också allvarliga brister kring hantering av läkemedel. I ett fall visade granskningen så allvarliga felaktigheter att det föranlett en polisanmälan.

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skickade en begäran om rättelse i juli 2020 och påtalade då att vårdgivaren vid upprepade tillfällen inte erlagt socialförsäkringsavgifter och skatter. Tillsammans med övriga brister blir den samlade bedömningen att felaktigheterna är så allvarliga att det finns god grund att omedelbart säga upp avtalen för de här verksamheterna, säger Christoffer Bernsköld.

Den 31 januari var 19 200 patienter listade vid dessa husläkarmottagningar. Dessa kommer att få information och uppmanas att lista sig hos andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att det finns gott om kapacitet hos övriga husläkarmottagningar i de tre områden där Riddarens vårdcentraler finns. Totalt finns 18 andra husläkarmottagningar, sex i Rinkeby-Kista, åtta i Sigtuna och fyra i Tyresö.

Fler nyheter