Region Stockholm presenterar positivt resultat 2020

Region Stockholm visar ett positivt resultat på 5 802 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké för 2020.

Resultatet för 2020 uppgick till 5 802 miljoner kronor, vilket kan jämföras med det budgeterade årsresultatet på 311 miljoner kronor. Resultatet är 4 305 miljoner kronor högre än föregående år och förklaras till stora delar av lägre pensionskostnader, större engångsposter så som realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tillfälliga pandemirelaterade tillskott.

Regionfullmäktige avser att i samband med fastställande av årsredovisningen avsätta överskottet till en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserveringen kommer till stor del att användas som en försäkring i det fallet det uppstår uteblivna intäkter i kollektivtrafiken samt merkostnader kopplat till den uppskjutna vården. Den ekonomiska risken kopplat till detta uppgår till betydande belopp.

Landet och Region Stockholm ställde under 2020 om för att hantera en ny situation med anledning av covid-19. Under året tillförde staten tillfälliga statsbidrag på grund av den pågående pandemin, generella statsbidrag för att balansera för minskade skatteintäkter och riktade statsbidrag för att ersätta för merkostnader och delvis för minskade biljettintäkter.

- Det är positivt att Region Stockholm återigen redovisar ett starkt resultat, inte minst med tanke på de stora investeringar som genomförs i både framtidens hälso- och sjukvård och kollektivtrafiken. De långsiktiga ekonomiska åtagandena kvarstår i och med att antalet äldre, barn och unga i relation till dem som arbetar ökar kommande år, det vill säga fler ska försörja färre. Det blir i närtid en utmaning att hämta igen all verksamhet som behövt skjutas upp under pandemin. Därtill finns en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen på kort sikt kopplat till pandemin, de ökade kostnaderna för kostnadsutjämningen och dessutom minskade generella statsbidrag under kommande år, säger regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp. 

- De åtgärdsprogram som pausats till följd av pandemin behöver återupptas så snart det är möjligt. Det är alltid viktigt att verksamheter håller budget och arbetar med både utveckling och effektivisering på olika sätt, och årets resultat innebär därför ingen förändring för detta viktiga arbete under kommande år, säger Carina Lundberg Uudelepp.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunallagen reglerar hur delar av ett positivt resultat kan reserveras i en resultatutjämningsreserv. Syftet med RUR är att ge kommuner och regioner möjlighet att under vissa förutsättningar reservera medel för att täcka underskott vid ett senare tillfälle. Inför kommande år är detta en viktig försäkran om att utmaningarna kan mötas.

Investeringar

Investeringsvolym uppgick till 10 916 miljoner kronor, vilket är 4 018 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror på projekt som flyttats fram till kommande år. Region Stockholm genomför stora satsningar inom hälso- och sjukvården genom att bygga nytt, rusta upp och utveckla arbetssätt som förstärker vården för att ge en tillgängligare och effektivare hälso- och sjukvård där fler patienter får rätt vård, i rätt tid, på rätt vårdnivå och till rätt kostnad. Även inom kollektivtrafiken genomförs stora satsningar på utbyggnaden av tunnelbanan, tvärbanor och upprustning av både Roslagsbanan och röda linjen för att säkerställa en väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik i en växande Stockholmsregion. Under året som gått har också insatser kopplat till kulturens förutsättningar och näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor genomförts och hälften av landets alla forskningsprojekt kring covid-19 genomförs i Region Stockholm.

Fler nyheter