Fallet Macchiarini

Utredning av verksamheten med transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset gav i februari 2016 ett uppdrag till professor emeritus Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och tidigare generaldirektör vid Socialstyrelsen, att genomföra en extern utredning av professor Paolo Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid sjukhuset under åren 2011–2013.

Kjell Asplund knöt till utredningen en arbetsgrupp bestående av Nils Blom, tidigare chefsjurist vid Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, Katarina Johansson, ordförande för patientorganisationen Nätverket mot cancer, Jesper Persson, tidigare chefläkare vid Skånes Universitetssjukhus samt Pernilla Östlund, utredningssekreterare.

Utredningsgruppen överlämnade sitt arbete den 31 augusti 2016, rapporten ”Fallet Macchiarini – Utredning av verksamheten med transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset” till sjukhusledningen.

Kort resumé av utredningens analys och rekommendationer

  • Macchiarini rekryterades som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset trots att det fanns starkt kritiska omdömen från hans tidigare arbetsgivare. Sjukhuset bör kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vara mer självständigt i förhållande till KI när man tillsätter medarbetare.
  • Macchiarini var en mycket självständig medarbetare, verksam vid två kliniker och med omfattande aktivitet i andra länder. Sjukhusets insatser för att hantera de negativa sidorna av hans självständighet visade sig vara otillräckliga.
  • Det saknades tillräckligt underlag från djurstudier för att börja tillämpa metoden på människor.
  • Transplantationerna ska betraktas huvudsakligen som klinisk forskning. Verksamheten borde därför ha genomgått etikprövning. Sjukhuset bör ompröva sin inställning att transplantationerna skett som sjukvård (omedelbart livshot var inte ett tillämpbart motiv för transplantationerna).
  • Som opererande kirurg hade Macchiarini ett direkt ansvar för att luftstrupstransplantationerna genomfördes. Verksamhetscheferna vid de båda involverade klinikerna hade ett övergripande ansvar för patientsäkerheten.
  • Det gjordes flera avsteg från regelverken. Det verkar vid sjukhuset finnas brister i kunskapen om och attityder till regelverken. På en rad punkter har det funnits brister i hanteringen av patientsäkerhetsfrågor. Utbildningsinsatser krävs.
  • Utöver bristande kunskap om och respekt för regelverk har en rad faktorer bidragit till händelseutvecklingen. Dit hör grupptänkande, en mycket konkurrensinriktad vårdmiljö, många informella ledare samt komplexa relationer till Karolinska Institutet.
  • Många av sjukhusets medarbetare har tagit skada av Macchiarinifallet. Detta är en arbetsmiljöfråga som kräver riktade åtgärder från sjukhusets sida.
  • Macchiarinis transplantationsverksamhet har skadat den kliniska forskningen inte bara vid Karolinska Universitetssjukhuset utan också i Sverige i stort. Flera av våra förbättringsförslag syftar till att återställa förtroendet för den kliniska forskningen.

Kommentar

- Det var mycket som gick fel kring Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar, säger Kjell Asplund, utredningens ordförande. Macchiarini borde över huvud taget inte ha anställts vid sjukhuset. Det fanns brister i hur besluten om transplantationerna togs och hur man förhöll sig till de lagar som finns. Sjukhuset har en stor uppgift framför sig att säkra patientsäkerheten och förtroendet för verksamheten, säger han.

  • Senast granskad: 28 januari 2024