Stor fördelning av stöd till länets kultur, idrott, föreningsliv och folkbildning

Under årets första månader har flera av kulturnämndens större stöd fördelats till länets kulturaktörer, idrotts- och friluftsliv samt till studieförbunden.

Kulturnämndens stödgivning till länets aktörer rymmer en stor bredd. Stödet till kulturlivet ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd.  

Nämnden är även en viktig finansiär av Stockholmsregionens föreningsliv och idrottsrörelsens distriktsorganisationer som bland annat möjliggör för invånare i regionen att pröva nya intressen och bidrar till ökad folkhälsa.  

Även folkbildningens aktörer är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. Kulturnämndens stöd till studieförbunden bidrar bland annat till att möjliggöra mötesplatser för skapande och kultur i länets kommuner. 

Idrott- och friluftsliv 

Kulturnämnden i Region Stockholm stödjer Stockholmsregionens idrotts- och friluftsliv genom ett stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer. Stödet för 2023 uppgår till drygt 26 miljoner kronor. Stödet ska verka för ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga och att bidra till en bättre folkhälsa.  

Stödet till idrotts- och friluftslivet riktar sig till distriktsorganisationerna, som i sin verksamhet främjar lokala föreningars arbete för att brett nå ut till barn och unga i deras närmiljö. Under 2023 fördelas stödet mellan Friluftsfrämjandet Region Mälardalen (3 460 000 kronor) och RF-SISU Stockholm (23 100 000 kronor), som i sin tur fördelar stödet till de 72 specialidrottsdistriktsförbunden.  

Läs mer om stöd till idrotts- och friluftslivet

Projektstöd 

Kulturförvaltningen har i denna ansökningsomgång av Projektstöd prövat 222 ansökningar varav 57 ansökningar beviljas stöd till en summa om 5,3 miljoner kronor.  Bland de beviljade mottagarna finns 16 aktörer som inte tidigare fått ett liknande stöd från kulturnämnden.  

Kulturförvaltningen har bedömt ansökningarna utifrån en samlad bedömning av förvaltningen och den rådgivande referensgruppen.  Perspektiv som alltid vägs in i bedömningen är konstnärlig kvalitet, regional spridning och angelägenhet, bredd av konstformer samt ett fokus på barn och unga.   

Läs mer om Projektstöd

Scenkonststöd 

Scenkonststödet är ett subventionsstöd som fördelas till scenkonstgrupper som turnerar i Stockholms län med föreställningar som riktar sig till barn och unga. I ansökningsomgången för 2023 har kulturförvaltningen behandlat 36 ansökningar för scenkonst som är teater. Av dem har 27 beviljats stöd. Gruppernas repertoarer täcker hela målgruppsspannet, från förskolebarn till högstadie- och gymnasieelever.

Läs mer om Scenkonststödet

Projektstöd kultur och hälsa 

Genom Projektstöd kultur och hälsa erbjuds vårdtagare, anhöriga och personal inom regionfinansierad vård återkommande kulturverksamhet. Under 2023 har hittills elva aktörer beviljats stöd om totalt 3 580 000 kronor. Två nya aktörer på två nya vårdinstitutioner; Sollentuna sjukhus och Handengeriatriken, finns nu beviljade inom ramen för stödet. Bland aktörerna finns en stor bredd med allt ifrån filmanimation, VR-verksamhet till musik och teater. 

Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa

Studieförbund 

Stödet till studieförbundens distriktsorganisationer har nu fördelats. Kulturnämndens stöd till studieförbund består av ett grundstöd, ett rörligt stöd för genomförda studiecirkeltimmar samt ett rörligt stöd för genomförda kulturprogram. För 2023 uppgår stödet till totalt 34 291 000 kronor och fördelas mellan tio aktörer. 

Läs mer om stöd till studieförbund

Pensionärsorganisationer 

Kulturnämndens stöd till pensionärsorganisationer i länet uppgår till 2 miljoner kronor för 2023. Det fördelas mellan fem organisationer på distriktsnivå. 

Läs mer om stödet till pensionärsorganisationer

Fler nyheter