Patienter som drabbas av stroke får mer jämlik vård

En tryggare och mer jämlik vård och behandling för de som drabbas av stroke och TIA. Det är resultatet av ett långsiktigt förbättringsarbete inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Något som kan rädda liv och minska risken för funktionsnedsättning.

Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna. Stroke är också den tredje mest förekommande dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer. Cirka 25 000 svenskar får en stroke varje år. Dessutom drabbas 8 000–12 000 personer av transitorisk ischemisk attack (TIA), som är ett förebud för stroke.

Inom Region Stockholm pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete genom det regionala programområdesarbetet. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas vid varje patientmöte. Detta är en del av nationellt system för kunskapsstyrning.

- Att alla akutsjukhus i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland nu har ett enhetligt sätt att ta hand om patienter som drabbats av stroke och TIA är ett gott exempel på nyttan med programområdesarbetet och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, säger Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Vårdförloppet ger vårdens medarbetare ett tydligt och detaljerat stöd i att arbeta systematiskt, kunskapsbaserat och enhetligt. Det fastslår bland annat vilka insatser som ska genomföras vid olika tidpunkter i vårdkedjan. Till exempel vilka undersökningar och bedömningar som ska göras inom 24 timmar av patientens språkliga förmåga, funktions- och aktivitetsförmåga.

Vårdförloppet påbörjas vid patientens första kontakt med vården vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning från strokeenhet. Det lyfter också fram betydelsen av patientens medverkan i utredningen och behandlingen.

- Strokevården håller sedan länge hög nivå i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland men har skett på olika sätt utifrån olika vårdgivares förutsättningar. Nu har vi ett gemensamt kunskapsstöd som anger standard, vilket ger möjlighet att erbjuda alla invånare samma jämlika goda vård oavsett var i sjukvårdsregionen de bor, säger Annika Berglund, ordförande för nationell arbetsgrupp stroke och sjuksköterska vid Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdförloppet stroke och TIA – tidiga insatser och vård har tagits fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Det införs i landets regioner för att råda bot på det faktum att strokevården i Sverige är ojämn och ojämlik. Vårdförloppet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap.

Införandet i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har genomförts av en arbetsgrupp inom det regionala programområdet för nervsystemets sjukdomar, i nära samverkan med vårdens medarbetare.

En framgångsfaktor i arbetet med att införa vårdförloppet har varit den goda tillgången till data i det nationella kvalitetsregistret Riksstroke. Det har gett möjlighet att följa och jämföra vårdens kvalitet, såväl regionalt som nationellt.

Ett arbete pågår också med att införa ett nationellt vårdförlopp för vård och rehabilitering efter en stroke. Det vårdförloppet, som också ska införas i alla regioner, omfattar utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut.

Om vårdförloppen

Om regionalt programområde nervsystemets sjukdomar

Om nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Fler nyheter