Så blir kollektivtrafiken nästa år

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu är arbetet med 2022 års tidtabell klar. Den 19 oktober fick Region Stockholms trafiknämnd veta hur trafiken kommer gå nästa år.

Foto: Gustav Kaiser.

Som med mycket annat har pandemin präglat Region Stockholms trafikförvaltnings arbete med kommande tidtabell. För att ta höjd för pandemin innehöll det första utkastet som skickades ut i våras fler effektiviserings- och omfördelningsförslag än vanligt, men också förslag om att vissa linjer får fler avgångar och andra körvägar. Efter närmare utredning har antalet förändringar begränsats. Utgångspunkten har varit att undvika större förändringar under 2022, eftersom trafikförvaltningen vill se att resenärerna kommer tillbaka innan man anpassar trafiken efter nya resmönster.

Den nya tidtabellen sammanfattat

De flesta förändringar i SL-trafiken börjar gälla i samband med tidtabellsbytet den 12 december medan vintertidtabellen för Waxholmsbolaget börjar gälla den 13 december.

En nyhet i den nya tidtabellen är att SL slår upp dörrarna till Arninge station på Roslagsbanan den 12 december. Många busslinjer i området börjar då trafikera den nya stationen och för den som reser i Norrort blir det en knutpunkt för enkla byten mellan buss, bil, cykel och Roslagsbanans spårtrafik. Även resenärer i Upplands Väsby kommer märka av en större förändring när bussnätet i området görs om för att bättre passa pendeltågstrafiken. Annars handlar det om mindre justeringar i länets busstrafik och kollektivtrafiken på vatten. Den spårbundna trafiken lämnas nästan helt oförändrad.

Här kan du läsa om alla förändringar som sker i 2022 års tidtabell:

Information om trafikförändringar inför trafikåret 2022 (PDF)

Att ta fram tidtabeller är en årlig process

I början av året skickar Region Stockholms trafikförvaltning ut en bruttolista med tänkbara trafikförändringar till kommunerna i länet och till funktionshindersorganisationer.

Bruttolistan innehåller förslag om förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna, som har uppdraget att köra trafiken. De bygger bland annat på:

  • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
  • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
  • Synpunkter och önskemål från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Arbetet med att utreda och göra prioriteringar av de föreslagna förändringarna sker under våren. Det slutliga trafikförändringsdokumentet blir klart under hösten och presenteras då som ett informationsärende till trafiknämnden.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik