Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2022

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Att ta fram tidtabeller för kollektivtrafiken i Stockholm är en årlig process där både kommuner och intressegrupper får tycka till under arbetets gång. I början av december 2021 börjar de nya tidtabellerna att gälla.

Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av förslagen utifrån den kunskap, erfarenhet och lokalkännedom som finns i kommunerna och i funktionshindersorganisationerna. Det är viktigt varje år, men särskilt detta år är det av vikt att få ta del av remissinstansernas prioriteringar av förslagen.

Här hittar du trafikförändringsremissen som en pdf som öppnas i nytt fönster

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och trafikförvaltningen har under 2020 uppmanat resenärerna att inte åka kollektivtrafik annat än om man verkligen behöver. Trafikförvaltningens resandeunderlag under förra året sjönk med nära 50 procent jämfört med 2019, och resandet bedöms vara fortsatt begränsat även under 2021.

Full trafik även 2021

Under 2020 har trafikförvaltningen upprätthållit full trafik under pandemin, och även förstärkt busstrafiken med ca 50 000 extra avgångar och kört fler långa tåg än vanligt. Även för 2021 har trafikförvaltningen som målsättning att upprätthålla full trafik och planerar för att på sikt, när restriktionerna hävts, få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken.

På än längre sikt väntas Stockholms befolkning växa med omkring 50 procent de kommande 30 åren och för att klara ett robust transportsystem behöver trafikförvaltningen fortsatt arbeta med att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.

Hur påverkar pandemin planeringen?

Pandemin påverkar efterfrågan på kollektivtrafikresor. Trafikförvaltningen arbetar löpande med att ta fram resandeprognoser för de närmaste åren. Prognoserna är baserade på ett antal olika scenarier utifrån antaganden om smittspridning och vaccinering, samhällsekonomi, samt kultur och beteende. Trafikförvaltningens bedömning är att Covid-19 pandemin kommer att skapa ett förändrat resandebeteende även efter att restriktioner hävts.

För 2022 prognosticerar trafikförvaltningen att resandet når omkring 80 procent av 2019 års nivåer. Den lägre nivån baseras på antaganden om ett ökat distansarbete och en kvarvarande effekt av oro för trängsel och smitta samt ökad arbetslöshet.

Planering av kollektivtrafik har relativt långa ledtider. I arbetet med planeringen har trafikförvaltningen utöver de ordinarie grunderna för trafikplanering behövt ta hänsyn till den prognosticerade lägre resandenivån, för att kunna säkerställa att regionens ekonomiska medel används så effektivt som möjligt.

Pendel- och regionaltågstrafik

I dokumentet finns även trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken för 2023 och framåt. Planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik och remissinstanserna uppmanas därför redan nu inkomma med synpunkter även för kommande tågplaner. I slutet av april kommer trafikförvaltningen att informera regionens pendeltågskommuner om den tåglägesansökan för 2022 som lämnas till Trafikverket.

Senast 4 juni ska kommuner och intresseorganisationer ha inkommit med svar på denna remiss. 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik