Regionalt trafikförsörjningsprogram

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling.

Trafikförsörjningsprogrammets tre mål; Ökat kollektivt resande, Smart kollektivtrafiksystem, Attraktiv region.

Landstingsfullmäktige (nuvarande regionfullmäktige) beslutade i oktober 2017 om ett reviderat trafikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.

Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Sedan dess har programmet reviderats för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar. 

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. Men innehållet bygger på dialog med alla berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Nu gällande trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet rymmer långsiktiga mål för kollektivtrafiken fram till 2030.

Visionen är att skapa en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem. På så sätt ska den regionala utvecklingsplanens mål nås om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017

Kortversion Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017

Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet

Lyssna på trafikförsörjningsprogrammet (ljudfil mp4):

Del 1 sidorna 1-13
Del 2 sidorna 14-23
Del 3 sidorna 24-34 

Övergripande mål

 Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

 • Ökat kollektivt resande

Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela transportssystemet planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism.

 • Smart kollektivtrafiksystem

Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushåller med samhällets resurser. Den ska vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv.

 • Attraktiv region

Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar.

De tre målen är kopplade till fokusområden och en eller flera indikatorer med måltal. Syftet är att underlätta uppföljningen av att kollektivtrafiken utvecklas i önskad riktning.

Fokus på hållbar utveckling

Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför genomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet.

Hållbar utveckling består av tre delar:

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Alla delarna samspelar och påverkar varandra. Det går inte att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle om man bara tar hänsyn till en eller två av delarna.

Social hållbarhet är målet, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling. Detta är den centrala utgångspunkten för revideringen av trafikförsörjningsprogrammet. 

Bygger på dialog och samråd

Eftersom målet med trafikförsörjningsprogrammet är en långsiktig och stabil utveckling där alla är delaktiga, har revideringen byggt på dialog och samråd med alla berörda intressenter.

Under februari och mars 2016 genomförde vi sammanlagt tretton samrådsmöten med länets kommuner, angränsande län, myndigheter, trafikoperatörer och intresseorganisationer.

Samrådsmötena tog inte upp alla frågor som finns med i remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet utan fokuserade framförallt på det som är nytt:

 • Hållbar utveckling
 • Reviderad målmodell
 • Utveckling av hela resan
 • Ekonomisk effektivitet
 • Stomnätet – kollektivtrafikens ryggrad

Läs mer i samrådsbroschyren Välkommen till samråd (pdf)

Läs hela samrådsredogörelsen

Den 24 november 2016 bjöd vi in till en konferens för att förankra remissen till nytt trafikförsörjningsprogram. Samtliga remissinstanser, såsom kommuner, myndigheter, trafikoperatörer och intresseorganisationer var inbjudna.

Ta del av bilderna som presenterades på remisskonferensen.

Sammanställning av remisser  (pdf)

Till presentationen (pdf)

Remiss trafikförsörjningsprogrammet (pdf)

Bilaga till remiss (pdf)   

Sammanfattning av svar från invånarenkät

Samrådsfasen startade med en dialog med länets invånare i januari 2016, i form av en digital undersökning. Undersökningen var öppen för alla att svara på och engagerade många. Drygt tjugotusen personer svarade och vi fick ovanligt många öppna kommentarer med synpunkter, önskemål och reflektioner.

Generellt uttrycks en önskan om att fokusera på kärnområden snarare än att utveckla nytt. Lågt pris, täta turer och tillförlitlighet är prioriterat. Bättre tvärförbindelser, fler infartsparkeringar och förenklat biljettsystem är exempel på områden för utveckling till det bättre som nämns ofta.

Här kan du läsa en sammanfattning av hela undersökningen. (pdf)

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?