Framtidens kollektivtrafik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholm växer och det innebär en ökad belastning på alla trafiksystem i regionen. Region Stockholms långsiktiga planeringsarbete visar vägen för verksamheten och framtidens kollektivtrafik.

Miljardinvesteringar varje år

År 2050 beräknas antalet invånare i Stockholmsregionen vara 3,4 miljoner. För att möta den växande befolkningens behov av kollektivtrafik gör Region Stockholm miljardinvesteringar varje år. 

Prioriteringar i kollektivtrafiken

 • Utbyggnaden av kollektivtrafiken fortsätter. Sammantaget ska 46 nya spårstationer byggas och runt sex mil nya spår tillkomma. 
 • Den största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år ska ge Stockholmsregionen tre mil nya spår och 16 nya stationer.
 • Omfattande satsning på nya pendeltåg, stationer och nödvändigt underhåll.
 • Digitaliseringen inom kollektivtrafiken pågår. Bland annat utvecklas ett nytt biljettsystem som gör det enklare att resa i SL-trafiken.
 • Fortsatt ledande roll i den gröna omställningen genom bland annat effektivare energianvändning och bredare elektrifiering av busstrafiken.

Projekt inom kollektivtrafiken

Elbussar i kollektivtrafiken

Region Stockholm har tagit ett helhetsgrepp om elbussfrågan och kartlagt hur eldriven busstrafik skulle kunna bli en del av Stockholms kollektivtrafik i framtiden. Nu finns en tydlig strategi för fler elbussar i Stockholmsregionen.

Elbussar i kollektivtrafiken

Mål för framtidens kollektivtrafik

Målen för framtidens kollektivtrafik fastställs i trafikförsörjningsprogrammet. Där beskrivs övergripande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken inom Stockholms län år 2030.

Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

 • Ökat kollektivt resande
 • Smart kollektivtrafiksystem
 • Attraktiv region

Målen pekar ut den strategiska inriktningen för Region Stockholm och andra aktörers arbete inom området. De styr mot den gemensamma visionen som finns i utvecklingsplanen för vår region. Det vill säga att:

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Regionala trafikförsörjningsprogrammet på Region Stockholms webbplats

Kollektivtrafikplan för Stockholms län

Arbete pågår med att ta fram en kollektivtrafikplan för kollektivtrafikens utveckling på lång sikt i Stockholms län. Kollektivtrafikplanen kommer att visa hur kollektivtrafiken i länet bör planeras för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) och trafikförsörjningsprogrammet (TFP).

Planen ska visa Region Stockholms syn på den framtida önskvärda inriktningen för länets kollektivtrafik och kan på så sätt fungera som underlag exempelvis till andra planer och i förhandlingar. Planen utgår från den inriktning för utvecklingen av transportsystemet och bebyggelsen som redovisas i RUFS. 

Syftet med att ta fram en kollektivtrafikplan är:

 • att ge en tydlig målbild för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län. 
 • att bidra till ökad kunskap om kollektivtrafikens behov, vilka omvärldsfaktorer som påverkar kollektivtrafikens utveckling och vilka konsekvenser som planeringen medför.
 • att bidra till en målstyrd planering av trafikförvaltningens verksamhet, men även tydliggöra roller och ansvar för andra planeringsaktörer.

Arbetet med att ta fram den nya kollektivtrafikplanen pågår 2018-2022.

Interaktiv karta med fördjupad information om arbetet

Remisshandlingen för Kollektivtrafikplan 2050 från trafiknämndens sammanträde den 18 maj 2021, ärende nr 40, TN 2014-0777

Så reser stockholmarna

Region Stockholm gör resvaneundersökningar för att förstå invånarnas behov och resvanor. Syftet är att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt.

Resvaneundersökningen

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?