Ökad framkomlighet för stombussar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm samarbetar med Trafikverket och länets kommuner för att göra det enklare för stombussar att komma fram i trafiken. Förbättrad framkomlighet ger kortare restid för ett stort antal resenärer.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholms trafikförvaltning samarbetar med Trafikverket, länets kommuner och berörda trafikoperatörer för att förbättra framkomlighet och punktlighet för länets stombussar och på så sätt göra trafiken mer attraktiv. I arbetet ingår även utveckling av nya stombusslinjer.

Syfte

Arbetet med stombussarna syftar till att skapa förutsättningar för ett större, sammanhängande stombusslinjenät med attraktiv standard vad gäller turtäthet, restider och framkomlighet. Nya stombusslinjer ska bidra till att binda samman regionen bättre.

Vem påverkas och tidplan

Satsningen på stombussarna är en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken i en snabbt växande Stockholmsregion. Arbetet med att förbättra och utveckla stombusstrafiken i flera av Stockholms kommuner beräknas pågå till och med 2023.

Stombussarna är de blå bussar som trafikerar ett antal linjer över större avstånd i länet. Stombusstrafiken ska kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, tydlighet och pålitlighet.

Satsning som gör stor skillnad

När det är trångt på vägarna drabbas bussarna som har svårt att komma fram. Detta drabbar i sin tur resenärer i form av bland annat ökade restider. Om bussarna prioriteras i trafiken med exempelvis egna körfält kan framkomligheten förbättras betydligt och därmed även bussarnas restider.

En satsning på stombussarna ger stora nyttor, jämförbara med flera av de tunnelbane- och spårvägsprojekt som planeras i länet. Restids- och miljönyttorna ökar över tid samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga.

Grönt ljus stombuss

Region Stockholm och Trafikverket har med stöd av kommunerna i Stockholms län gått ihop i en gemensam satsning för att ge Stockholms stombussar god framkomlighet. Satsningen har getts namnet Grönt ljus stombuss för att kommunicera en sammanhållen satsning. Grönt ljus stombuss omfattas av två separata projekt; Åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomlinjenätet och Gemensam handlingsplan för framkomlighet 2017-2021.

Du kan läsa mer om satsningen på stombussarna i broschyren grönt ljus stombuss (pdf).

Åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomlinjenätet

Ansvaret för att genomföra utvecklingen av ett attraktivt stombussnät är delat mellan Region Stockholm i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet och kommunerna och Trafikverket i rollen som väghållare. Av den anledningen har Åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomlinjenät etablerats som ett gemensamt projekt.

Syftet med utredningsarbetet är att identifiera problem med framkomligheten som påverkar befintliga och framtida stombusslinjer. Inom ramen för arbetet identifieras kostnadseffektiva åtgärder för att lösa dessa framkomlighetsproblem.

Utredningar om framkomlighet

Tidplanen för utredningarna och för genomförandet av åtgärderna beskrivs i utredningsplan för stomnätet (pdf)

Sedan arbetet startade 2014 har utredningsarbete genomförts på 12 sträckor, genom så kallade stråkstudier. Resultatet från respektive stråk har sammanfattats i rapportform. De sammanfattande rapporterna ligger till grund för efterföljande planeringsarbete som behöver ta vid för att få till stånd ett genomförande av de framkomlighetsåtgärder som identifierats.

Årlig uppföljning

Ett årsbokslut för stombusstrafiken har tagits fram i syfte att följa upp genomförandet stombussnätet enligt stomnätsplanen. Bokslutet ska ge en samlad bild av stombussnätets utveckling i länet och ett nytt bokslut ska tas fram varje år. 

Stombuss bokslut 2020 (pdf)
Stombuss bokslut 2019 (pdf)

Resultat från hittills genomfört utredningsarbete visar att det är möjligt att åstadkomma stora restidsvinster och att den framkomlighet som satts som mål för busstrafiken i jämförelse med biltrafikens restid kan uppnås.

Handlingsplan för stombuss 2017-2021

Sedan 2012 har trafikförvaltningen arbetat tillsammans med Stockholms stad med en gemensam handlingsplan för stombussarnas framkomlighet i Stockholm.

Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att:

  • Minska restiden
  • Minska körtidsvariationen och öka restidens förutsägbarhet
  • Minska variationen i väntetid vid hållplats genom förbättrad regularitet
  • Öka kollektivtrafikens attraktivitet

Åtgärderna följs upp och utvärderas. Data för körtider, trafikståtid (det vill säga stillastående i kö eller vid röd trafiksignal), hållplatstid, regularitet och restideffekter samlas in före och efter genomförda åtgärder för att kunna svara på vilken effekt de ger.

Linje 6 – en lyckad satsning på Stockholms nya stomlinje (pdf)

Stomnätsplan för Stockholms län

Till grund för arbetet med förbättrad stombusstrafik ligger Stomnätsplanen. Den är en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafikens stomtrafik. Stomnätsplanen omfattar kollektivtrafikens stomtrafik, det vill säga spårtrafik och stombussar. Planen beskriver dels vilken framkomlighet, restider och komfort som stomtrafiken behöver ha, dels vilka viktiga stråk som behöver trafikeras med stomtrafik. Region Stockholm arbetar nu med en ny kollektivtrafikplan som kommer att ersätta stomnätsplanen 2021.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?