Högre kapacitet för framtidens färjeterminal vid Skeppsbron

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Flytbryggor med plats för fyra fartyg, istället för dagens två, och 150 kvadratmeter för biljetthantering och andra typer av service. Så ser förslaget ut för framtidens färjeterminal vid Slussen. Den nya terminalen samlar all Slussens sjöburna kollektivtrafik på ett ställe och är dessutom anpassad för framtida behov.

Djurgårdsfärjan trafikerar idag en tillfällig färjeterminal som kommer att behöva ersättas när Stockholms stad bygger om Slussen.

När Stockholms stad bygger om Slussen påverkas kollektivtrafiken, även den på vatten.

I dag trafikerar pendelbåt 82, Djurgårdsfärjan, en tillfällig färjeterminal på Skeppsbron. Terminalen behöver rivas när marken den ligger på ska användas av Stockholms stad. En ny färjeterminal kommer då att behöva uppföras, placerad lite söder om dagens färjeterminal.

Inriktningsbeslut för ny färjeterminal 

Den 17 december fattade Trafiknämnden ett inriktningsbeslut för den nya terminalen. Det alternativ som ska utredas vidare innebär en del förändringar mot hur dagens sjöburna kollektivtrafik ser ut vid Slussen.

Utredningen som låg till grund för Trafiknämndens beslut visar att genom att anlägga en större flytbrygga kan fyra fartyg angöra terminalen, istället för dagens två.

Trygghet och tydlighet

En rymlig terminalbyggnad med plats för både biljetthantering och annan service bidrar till en ökad trygghetskänsla och möter bättre resenärernas behov. Att låta en och samma terminal hantera all kollektivtrafik med båt gör det också tydligare för resenärerna. När Slussens sjöburna kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe och när kapaciteten utökas är den nya färjeterminalen rustad för såväl dagens som framtidens behov.

I samband med ombyggnationen av Slussen sker stora förändringar i området och Stockholms stad har som mål och ambition att aktivera kajstråket längs Skeppsbron. Den föreslagna utformningen på terminalen skulle bidra till att levandegöra platsen. Samtidigt skulle den nya färjeterminalen skapa en trygg och attraktiv miljö för resenärer och övriga i området.

Förslag på föreslagen utformning av den nya färjeterminalen vid Slussen.Bild: Lars Ancker Arkitektkontor.Föreslagen utformning av den nya färjeterminalen vid Slussen. Kan komma att ändras. Bild: Lars Ancker Arkitektkontor.

Tidplan

Tidplanen för genomförande av planeringsstudien samt efterföljande genomförande (under förutsättningar att genomförandebeslut fattas efter utförd planeringsstudie) ser ut så här: 

  • Planeringsstudie klar: 2021.
  • Genomförande av investering inklusive framtagande av bygghandling och byggnation: 2023
  • Terminalen invigs: 2023
  • Dagens tillfälliga terminal rivs: 2023
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen