Det här händer på Saltsjöbanan under 2021

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Inom Saltsjöbanan handlar 2021 till största del om förberedelser inför de stora arbetena med att bygga om Tattby och Fisksätra station. Under 2021 sker även planarbete inför arbeten som ligger längre fram i tiden, så som renoveringen av Danviksbron och återläggandet av Saltsjöbanan till Slussen. Vi gör även lokala bulleråtgärder på ett antal fastigheter längs Saltsjöbanan.

Förberedelser inför byggstart i Tattby och Fisksätra

Stationerna i Tattby och Fisksätra ska byggas om till mötesstationer med dubbla spår för att möjliggöra tätare trafik på Saltsjöbanan. Byggarbetena planeras att starta tidigt under 2023 och beräknas pågå i ungefär ett år.

Just nu pågår ett projekteringsarbete där ritningar tas fram. Arbete med att handla upp en entreprenör påbörjas under våren. Även detaljplanering av avstängningen och hur ersättningstrafiken ska fungera pågår. Denna planering görs i samordning med FUT (Förvaltningen för utbyggnad tunnelbana) och Nacka kommun med flera. 

Arbetet med planprocessen pågår också under 2021. I år ska genomförandeavtal tas med Nacka kommun för mötesstationerna i Fisksätra och Tattby och även järnvägsplanerna beräknas vinna laga kraft under 2021. En kompletterande granskning gällande järnvägsplanerna kommer att äga rum i vår. Även detaljplanerna för stationerna ska bli klara under våren. 

Ledningsflytt i Tattby 

I slutet av 2021 planerar vi att påbörja en flytt av de ledningar som idag ligger där den nya plattformen i Tattby ska byggas. Det kommer bland annat att innebära pålning samt ett mindre sprängningsarbete. Dessa arbeten kan komma att bli bullrande, mer information kommer till närboende närmare inpå byggstart. Tågtrafiken ska inte påverkas av dessa arbeten.

Tunnelbanevagnar byggs om till Saltsjöbanan

Fler tåg behövs för att i framtiden kunna möjliggöra tätare avgångar. Till att börja med bygger vi om ett fordon (två vagnar) från tunnelbanan för att det ska kunna gå på Saltsjöbanan. Upphandlingen för detta arbete startar nu i vår. 

För att få plats med fler tåg behöver vi även bygga ett uppställningsspår i Neglingedepån. Vi kommer då även att lägga till en växel. Dessa arbeten kommer att utföras inom depåns område och beräknas pågå från vintern 2021 till våren 2022.

Bulleråtgärder i berörda fastigheter

Under 2021-2022 kommer vi att utföra bulleråtgärder på fastigheter längs med Saltsjöbanan. Detta är kompletterande arbeten till de bullerdämpande åtgärder som utfördes längs banan under 2017.

Utredningen för vilka fastigheter som berörs beräknas bli klar våren 2021. Inventering startar när entreprenör är upphandlad, sommaren 2021. Då bestäms vilka åtgärder som görs i vilka fastigheter i samverkan med berörda fastighetsägare. De som berörs av dessa arbeten kommer att bli kontaktade av SL. 

Annat inom program Saltsjöbanan under 2021

  • Genomförandeavtal beräknas tas med Stockholms stad om totalrenoveringen av Norra Danviksbron under våren. Systemhandling ska även den bli klar framåt sommaren och sedan ska genomförandebeslut tas i Region Stockholms trafiknämnd i slutet av 2021.
  • Systemhandling för återläggandet av sträckan Henriksdal - Slussen ska fastställas framåt sommaren. Efter det planerar vi att starta med bygghandlingsarbetet.
Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan