Arbeten vid station Tattby

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under perioden februari - december 2023 bygger SL om station Tattby till mötesstation med dubbla spår och ny plattform. Här beskriver vi vilken typ av arbeten som pågår, tidplaner och vilken påverkan arbetena har.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när plötsliga förändringar i arbetena sker. 

Sprängning pågår april - maj

Nu pågår arbeten med att spränga bort lite berg bredvid spåret norr om ängen (väster om den gamla stationen). Sprängningarna startade i mitten av april och pågår i cirka en månad. Sprängning planeras att ske ungefär klockan 10.00 och/eller 14.00. 

Det kan bli flera sprängsalvor per dag och innan varje sprängsalva kommer en ljudsignal med korta signaler för att varna om kommande sprängning. Efter sprängsalvan ljuder en lång signal. Flaggvakter kommer att närvara vid sprängningen och se till att ingen vistas inom det givna säkerhetsavståndet.

Läs mer om sprängningarna i vår nyhet. 

Buller vid avstängda gångtunneln 

Parallellt med arbetena vid själva stationen kommer vi att bygga om gångtunneln som går under spåret väster om stationen. Eftersom vi bygger dubbelspår på en bredare banvall kommer det också behövas en lite längre tunnel. Gångtunneln är därför avstängd under hela projektet. Du som behöver korsa spåret får ta vägen via plankorsningen öster om stationen vid skolan.

En högljudd arbetsmetod som kallas vattenbilning har använts för att få fram armeringen i gångtunneln. Detta moment planeras bli klart under vecka 17 eller 18. 

Skyttevägen och Byvägen blir säkrare för gående

Under ombyggnaden har vi fler bussar än vanligt i omlopp och byggtrafik som kör in och ut samtidigt som hundratals elever numera korsar Skyttevägen/Byvägen. Därför har vi en rad åtgärder för att höja säkerheten och minska risken för olyckor.

  • Farthinder installeras på vardera sidan om kurvan.
  • Omkörningsförbud längs hela sträckan förbi arbetsområdet.
  • Den smala trottoaren på sidan närmast byggarbetsplatsen stängs av.
  • Övergångsstället vid skolan breddas.
  • Det blir ett nytt övergångsställe vid busshållplatserna där vägen också smalnas av. Bilarna får passera från ett håll åt gången.

Så mycket kommer det att bullra

Vissa arbetsmoment kommer att vara bullrande, såsom schaktning och sprängning. Arbetena kommer att bullra och märkas av som mest under projektets första månader när rivningar pågår. När vi sedan börjar bygga det nya kommer bullret och böket att minska. 

Vi kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och kontinuerligt att mäta bullernivåerna. Vid arbetsmoment som dammar kommer vi att bevattna för att minimera dammet.

Arbetstider

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid på vardagar, klockan 07-19. Om arbeten måste utföras helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Översiktsbild som beskriver åtgärder vid station Tattby

Så blir den nya station Tattby

  • Tattby station byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får då en dubbelriktad trafik.
  • Stationsområdet flyttas cirka 100 meter västerut och utvidgas för att rymma en ny plattform på södra sidan och ytterligare ett spår med plattform på norra sidan.
  • Stationsområdets plattformar angörs via gångvägar som ska uppfylla tillgänglighetskravet.
  • Breddning av spårområdet innebär att den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägsbron förlängs.
  • En ny byggnad för tekniska installationer byggs söder om spåren, på den yta där dagens plattform finns.

Läs mer om den nya stationen i detaljplanen för Tattby station.

Saltsjöbanan är avstängd till våren 2024

Saltsjöbanan är avstängd och ersätts med buss under perioden 1 januari 2023 - april 2024. Under avstängningen kommer även Nacka kommun och Nya tunnelbanan utföra arbeten som kräver avstängning. Läs mer om avstängningen. 

Sök din resa på sl.se eller i sl-appen. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?