Arbeten vid station Fisksätra

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under perioden februari - december 2023 bygger SL om station Fisksätra till mötesstation med dubbla spår och ny plattform. Här beskriver vi vilken typ av arbeten som pågår, tidplaner och vilken påverkan arbetena har.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när plötsliga förändringar i arbetena sker. 

Helgarbeten vecka 22 och 24

Under helgerna 3-4 juni och 17-18 juni samt nationaldagen 6 juni kommer vi utföra arbeten vid station Fisksätra. 

Vi kommer att arbeta normala tider, alltså klockan 07-19, dessa dagar. Arbetena kan vara bullrande då grävmaskiner och lastbilar kommer användas. Även en del sågning med motorkap kommer utföras, det gör vi dock inte innan klockan 8 på morgonen.

Pågående arbeten 

Rivningen av den gamla stationen är klar och nu bygger upp den nya stationen med två nya perronger. Vi börjar med att lyfta stora betongelement på plats som utgör grunden för den nya stationen samt lägger vattendränering längs med stationen. 

Vid gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen pågår arbeten med vattenbilning där man tar fram armeringen i betongen, för att sedan kunna förlänga tunneln. Det är en högljudd arbetsmetod vilket också märktes på våra bullermätningar. Därför byggde vi en bullerskyddande ställning som tar bort det värsta av bullret. Dessa arbeten kommer preliminärt att pågå maj ut.  

Börjar bygga hissen vid gångbron

Torsdag den 18 maj påbörar vi förberedande arbeten för den nya hissen mellan gångbron och den nya stationen. Vid dessa arbeten kommer delar av gångbron att stängas av, men du kommer hela tiden att kunna passera. Även här kommer den bullrande metoden vattenbilning att användas, men vi bygger in arbetsområdet med ljuddämpande bullermattor för minska ljudnivån från arbeten. 

Sprängningar i april och maj

Under april och maj spränger vi bort berg norr om perrongen och spåret. Det kan bli flera sprängsalvor per dag och innan varje sprängsalva kommer en ljudsignal med korta signaler för att varna om kommande sprängning. Efter sprängsalvan ljuder en lång signal. Flaggvakter kommer att närvara vid sprängningen och stoppa trafiken samt se till att ingen vistas inom det givna säkerhetsavståndet.

Vi spränger längs spåret på båda sidor om den gamla stationen. Först spränger vi österut mot Hamnvägen nedanför Viktor Rydberg-skolan. När vi är klara där går vi vidare västerut med sprängningarna, mot spåret vid Fiskarhöjden/Trålgatan. 

Tider för sprängning

Sprängningarna kommer att utföras cirka: 

 • klockan 10.00
 • klockan 12.00
 • klockan 14.00

Alla tider kommer inte att utnyttjas varje dag. 

Gångtunneln avstängd

Gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen stängs av eftersom den måste breddas då den ska gå under två spår istället för ett. Tunneln under gatan och trappan mot Fisksätravägen håller vi öppen. Gångvägen på norra sidan om spåret, mellan skolan och idrottsplatsen, kommer även den att hållas öppen under hela projektet. 

Vi planerar att öppna gångtunneln igen i slutet av sommaren. 

Fisksätravägen enkelriktas för biltrafiken

Sedan den 1 mars biltrafiken på Fisksätravägen enkelriktad för bilar som kör österut. Körfältet med trafik västerut stängs av i höjd med Hamnvägen och bilarna får köra via Fidravägen istället. Infarten till Hamngatan påverkas inte av avstängningen. Infarten till Harrgatan flyttar en liten bit västerut, var uppmärksam på skyltningen i området! 

Denna lösning gäller till och med december i år. 

Så mycket kommer det att bullra 

Vissa arbetsmoment kommer att vara bullrande, såsom schaktning och sprängning. Arbetena kommer att bullra och märkas av som mest under projektets första månader när rivningarna pågår, sedan börjar vi bygga nytt vilket inte kommer att vara lika störande. Vi kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och kontinuerligt att mäta bullernivåerna. Vid arbetsmoment som dammar kommer vi att bevattna för att minimera dammet.

Arbetstider

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid på vardagar, klockan 07-19. Om arbeten skulle behöva utföras helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Flygfoto med planområde och kommande ombyggnad finns utmarkerad.

Det ska vi göra

 • Fisksätra station byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får då en dubbelriktad trafik så att tåg i respektive riktning kan mötas i Fisksätra. Därmed kan turtätheten öka till 12- minuterstrafik.
 • Stationsområdet utvidgas cirka 4 meter söderut mot Fisksätravägen för att rymma ett nytt spår. Befintligt spår flyttas cirka 2 meter norrut mot bergslänten. Båda spåren får varsin plattform på respektive sida av spårområdet.
 • Norra plattformen nås som tidigare från både gångbro i öster och cykelpassage under järnvägsbron i väster.
 • Den södra plattformen får trappor och ramper direkt från Fisksätravägen och även trappa till gångbron över spåren.
 • Vid den norra plattformen anläggs en hiss till gångbron.
 • Stationen får förbättrad tillgänglighet och utrustas med väderskydd och ny belysning på båda plattformarna
 • Förbättring av plattformar, spår och växlar.
 • Breddningen av spårområdet innebär att den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägsbron väster om stationen kommer att förlängas.
 • En ny byggnad för tekniska installationer byggs i sydöstra delen.

Detaljplan för Fisksätra station

Många arbeten på liten yta

Förutom SLs arbeten med Saltsjöbanans station kommer flera andra arbeten att pågå samtidigt i Fisksätra:

 

Saltsjöbanan avstängd 2023 - 2024

Saltsjöbanan är avstängd och ersätts med buss under perioden 1 januari 2023 - april 2024. Under avstängningen kommer även Nacka kommun och Nya tunnelbanan utföra arbeten som kräver avstängning. Läs mer om avstängningen. 

Sök din resa på sl.se eller i sl-appen. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?