Tidigt samråd för Roslagsbanan till city

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu startar samrådstiden för Roslagsbanan till city. Samrådet pågår mellan den 15 januari och 8 februari 2021 och är den tid då ni kan lämna synpunkter på det material som vi hittills har tagit fram. På det sättet kan ni påverka vår framtida planering. Det tidiga samrådet är det första steget i en längre samrådsprocess som kommer att pågå tills vi har en färdig plan.

Nu genomförs den första samrådsaktiviteten för utbyggnaden av Roslagsbanan till city. Genom att tycka till tidigt i planeringen finns större möjlighet att påverka.

När Roslagsbanan ska få en ny sträckning behöver vi undersöka var det är bäst att bygga, hur anslutning till andra stationer kan se ut och vilka åtgärder som behövs längs den befintliga banan. Vidare ska olika alternativ jämföras för att se vilka olika för- och nackdelar de har. Under 2021 färdigställs den så kallade lokaliseringsutredningen som ska föreslå sträckning av banan till city och de åtgärder som gör mest nytta för de som ska resa i framtiden. Samtidigt undersöks vilken miljöpåverkan det blir under både byggtiden och när vi är klara, vilka kostnader som olika alternativ kan få och så vidare.

I det här allra första samrådet finns därför ingen färdig lösning att visa upp. Syftet med samrådet är istället att få in synpunkter från allmänheten, de som påverkas av utbyggnaden, olika myndigheter och andra verksamheter. Det är i början som möjligheten att påverka är som störst. För att kunna jämföra olika alternativ behöver projektet få in synpunkter från de som har lokalkännedom, olika sorters expertis eller helt enkelt kreativa idéer om hur utbyggnaden av Roslagsbanan till city kan bli så bra som möjligt.

I detta samrådsunderlag kan du läsa mer om projektet och bakgrunden till utbyggnaden:

Samrådsunderlag.pdf

Synpunkter som inkommer vid detta första tidiga samråd dokumenteras och sammanställs i en samrådsredogörelse. Fördjupat samråd kommer att ske under 2021 med berörda för de åtgärder som lokaliseringsutredningen studerar. Utifrån utredningsmaterialet och de synpunkter som framkommer under samråden kommer lokaliseringsutredningen att ta fram förslag till beslut om lokalisering och åtgärder. Detta beräknas kunna ske vid årsskiftet 2021/22.

Synpunkter kan mejlas till registrator.tf@sll.se eller skickas med brev till

Trafikförvaltningen
Att: Torbjörn Berglund
Sickla Industriväg 3, plan 4
131 54 Nacka 

Märk kuvertet eller mejlen med ”TN 2020-0641 Tidigt samråd RBc". Vi behöver ha dina synpunkter senast den 8 februari 2021.

Om en handling skickas via mejl behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

På grund av pågående pandemi genomför vi inga fysiska möten eller öppna hus i samband med detta samråd. 

Processbild_tidigt samråd_JL_alt2.jpg

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik