Det här har vi gjort hittills

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vi har hunnit med mycket under de åren vi byggt ut Roslagsbanan. Här samlar vi en del av det arbetet.

I samband med Roslagsbanans utbyggnad har säkerhet och tillgänglighet högsta prioritet. Vi satsar stora resurser för att förbättra säkerheten och tillgängligheten längs hela Roslagsbanan.

Genomförda arbeten på Kårstalinjen

Nu är de två kilometerna dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund klara. Vi har byggt om plankorsningen vid Jarlabankes väg och öppnat upp den nya planskilda korsningen för biltrafik samt gång- och cykeltrafik.
Vi har stängt de olycksdrabbade korsningarna för gång- och cykeltrafik och öppnat upp en av två nya gång- och cykelpassagerna under järnvägen.
Alla gång- och cykelpassagen under järnvägen är färdiga och gång- och cykelvägar som går längs med spåret är nu klara.

Mellan Vallentuna och Kårsta har vi utfört en rad arbeten för att höja trafiksäkerheten längs med järnvägen. Vi har exempelvis förbättrat bomanläggningar där mindre vägar korsar järnvägen.
Utöver detta kommer vi även bygga ett mötesspår och mittplattform vid Frösunda station samt rusta upp anläggningen vid Kårsta station.

För att öka trafiksäkerheten på sträckan har vi gjort följande:

 • Korsningen Jarlabankes väg har fått en järnvägsbro. Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg går på en bro medan bilar och gång- och cykeltrafik passerar under i en tunnel.
 • Adolf Lemóns väg/Snöbärsgränd har fått en ny passage under järnvägen för gång- och cykeltrafik.
 • Vid Korsningen Lokevägen har vi byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik. Här finns nu även en hiss för att öka tillgängligheten.
 • Vi har tagit bort två korsningar för gång- och cykeltrafik vid Bylevägen respektive Hembergavägen när vi byggt nya och mer säkra övergångar.
  Samtidigt har vi byggt om gång- och cykelvägar i närheten av Roslagsbanan och arbetat med bullerdämpande åtgärder längs hela sträckan.

Arbeten på sträckan Vallentuna–Kårsta 

Nu har ett helt nytt signalsäkerhetssystem installerats på hela sträckan för att få en mer stabil anläggning och kunna köra tätare trafik. Vi har även uppgraderat kontaktledningsanläggningen på sträckorna Lindholmen-Frösunda och Ekskogen-Kårsta, totalt cirka nio km. På delar av sträckan har vi även utfört markförstärkningning samt bytt ut räls och slipers.

På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta har vi utfört säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar. Bland annat har vi förbättrat bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall har vi byggt ersättningsvägar för att kunna stänga de plankorsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

De återstående arbetena mellan Lindholmen och Kårsta består av återställande arbeten utanför spårområdet, så som markarbeten och grässådd.

Frösunda station
Här har vi utfört förstärkningsarbeten på banan och byggt ett så kallat mötesspår. Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på en sträcka. Vi har även byggt en ny mittplattform och ett nytt teknikhus för att styra signaler och växlar.
Järnvägsbro som går över Frösundaån är utbytt mot en ny bro.

Kårsta station
Vid Kårsta station har vi rustat upp spåren och anlagt en ny gång- och cykelväg på västra sidan av spåren från Kårstavägen fram till stationen. Ett nytt teknikhus finns på plats för att styra signaler och växlar.

Norr om stationen har vi byggt ett uppställningsspår för tåg.

Vallentunadepån

Läs mer om vår nya depå här. 

Stationer, tillgänglighet

För att förbättra tillgängligheten längs Roslagsbanan har vi genomfört en rad åtgärder vid de flesta av banans stationer. Huvuddelen av arbetena avslutades redan under 2012. Därefter har förbättringar skett på de sträckor där vi byggt dubbelspår samt på Stockholms östra i samband med ombyggnaden hösten 2015.

Beroende på hur de enskilda stationerna på Roslagsbanan är utformade har vi genomfört följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten:
• Ramper har fått konttrastmarkeringar, handledare, räcken och avåkningsskydd.
• I vissa fall har nya ramper byggts.
• Perronger har kompletterats med kupolplattor och taktila stråk (orienteringsplattor för synskadade) och perrongkanter har kompletterats med sinusplattor och kontrastmarkeringar.
• I änden på perrongen har vi satt upp skydd för att motverka fall.
• I vägen fram till perrongen har vi lagt taktila stråk och övergångar har markerats med kupolplattor.
• Soffor och bänkar har fått resningshandtag, blivit anpassade i höjd och marken under kontrastmarkeras. I vissa fall har nya bänkar monterats.
• Trappor har kompletterats med kontrastmarkering.
Vi arbetar för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett bra och tryggt alternativ när det gäller resor för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Arninge

Vid Arninge har vi, i samarbete med Täby kommun och Trafikverket, byggt en ny station och en bussterminal. Arninge blir därmed en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Den nya järnvägsstationen öppnar 12 december 2021 och blir Roslagsbanans 39:e station.

Foto: Christer Halldén, NCC

Arninge är ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. I projektet ingår en ny järnvägsstation vid Roslagsbanan, en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik, en möjlig infart­sparkering och en anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig planskilt (via trappor/hiss) på en gång­bro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

En väderskyddad gångbro över E18 knyter ihop stationen med Arninge handelscentrum. Via trapphus med rulltrappor och hiss tar man sig från gångbron och vidare till plattformen respektive busshållplatserna. I trapphusen finns väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar finns det gott om cykelparkeringar.

Åkersberga

Åkersberga är slutstation för många tåg. Stationen har byggts ut med ett tredje spår för att det ska vara möjligt att vända tågen snabbare än idag. I mars 2021 öppnade gångbron vid stationen. 

Vid Åkersberga station har vi förlängt en perrong, satt upp ett nytt perrongtak och byggt ett tredje spår. Den nya gångbron med hissar och trappor ner till perrongerna är öppnad och kopplar ihop Järnvägsparken, Stationsvägen och mittperrongen. 

Järnvägsövergången vid Båthamnsvägen är stängd och ersatt av en järnvägsbro vid Rallarvägen. De nya järnvägsbroarna är öppnade och tågtrafiken går återigen på dubbelspår mellan Åkersberga och Åkers Runö. Turtätheten i rusningstrafik har därmed återgått till det normala från stationerna Österskär och Tunagård. 

Korsning vid Luffarbacken har vi gjort säkrare med ljud-, ljus- och bomsignaler.

Plankorsningar, säkerhet

Längs Roslagsbanan finns över 100 övergångar för bil, gång och cykel, så kallade plankorsningar. Vi behövde göra om många av dessa för att vi ska kunna säkerställa säkerheten längs med banan. Några övergångar kvarstår att åtgärda.  

 De viktigaste långsiktiga åtgärderna för att öka säkerheten är att:
• Ersätta plankorsningar med broar eller tunnlar.
• Sätta upp helbommar i plankorsningar med allmän trafik (bilar, cyklister och gående).
• Bygga om övergångar för gående och cyklister så att enbart
ett spår i taget korsas. Det minskar väntetiden vid bommarna och tar bort risken för att personer kryper under bommar och blir påkörda av ett andra passerande tåg.
• Sätta upp bommar vid återstående plattformsövergångar.

Det här har vi redan gjort:

• Sedan 2012 har ett antal plankorsningar med allmänna bilvägar försvunnit.
• Som ett led i att förbättra säkerheten har vi installerat hinderdetektorer (slingor i marken) vid samtliga plankorsningar med biltrafik. Det handlar om ett 30-tal plankorsningar längs hela Roslagsbanan.
• Halvbommar har vi ersätt med helbommar.
• Kvarvarande övergångar till plattformar har vi försett med bommar.
• Vi har monterat fler och bättre stängsel vid stationerna.
• Vi har byggt fler så kallade chikaner, sicksack-övergångar, med bommar mellan spåren.
• Fler övergångar för gång- och cykeltrafikanter där inte spåren behöver passeras.
• På bommarna har vi satt upp budskap och varningsskyltar för gående.

Vi har idag två planerade planskilda korsningar att bygga, vid Frescati och Enebybergs station

Hinderdetektorer

Svåra olyckor kan nu undvikas genom att fordon som finns på och intill plankorsningarna nu upptäcks i ett skede innan bommarna har gått ner. Det finns slingor installerade i marken som känner av detta och som gör att tåget bromsas automatiskt. Redan har ett tillbud bevisat att systemet fungerar.

Bullerskydd

För att minska på störningarna från Roslagsbanan har vi arbetat intensivt med bullerskydd längs hela banan. I filmen berättar Eva vilka insatser vi gjort längs banan (filmen är inspelad 2015).  

Vi har arbetet med flera olika metoder och åtgärder som har till syfte att skärma av buller och minska uppkomsten av buller vid källan. Vid upphandlingen av de nya tågen ställdes även krav på bullernivåer.

För att dämpa buller från järnvägen har vi genomfört en rad olika åtgärder:

 • Bullerskyddsskärmar vid spår, traditionella höga skärmar och spårnära låga skärmar
 • Skärmar lokalt för uteplatser vid enskilda fastigheter
 • Fönster och friskluftsventiler
 • Inglasning av balkonger
 • Ljudabsorbenter på plattformskanter
 • Ljudabsorbenter under perrongtak
 • Ljudabsorbenter på bergväggar
 • Smörjning av spår
 • Bullerdämpning vid källan till exempel med nya kompressorer och hjuldämpare på tågen

Stockholms östra

För att klara en utökad kapacitet i framtiden har vi anpassat spårområde och perronger vid Stockholms östra. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och minskad störningskänslighet så att fler tåg kan köra in och ut samtidigt. Vi har oxå genomfört en ombyggnation av signalsystem, el- och telesystem samt kontaktledning.

Ombyggnaden innebar förlängt spår, fler växlar och att spår 6 och 7 flyttade upp så att de hamnade i samma nivå som övriga spår. Vid spåren finns en ny mittplattform med nytt tak.

Vid perrongerna ner mot Drottning Kristinas väg finns nu en ny bred trappa. Vi har installerat en ny högtalaranläggning och ny ledbelysning för ökad trygghet och trevnad.

Vi har även gjort iordning torgytan utanför stationen mot Drottning Kristinas väg. Här har vi lagt nya markplattor med underliggande värmeslingor och gjutit ny betongmur.
Ytan har även fått nya bänkar, cykelställ och belysning.

Följande åtgärder har genomförts för att reducera buller:

 • Ljudabsorbenter vid plattformskanter och i plattformstak.
 • Nytt högtalarsystem som riktar ljudet över plattformarna, men begränsar det utanför dessa.
 • Fönster och friskluftsventiler, inglasning av balkonger på närliggande fastigheter.
 • Ljudabsorbenter vid plattformarna.
 • Ljudabsorbenter under perrongtaken.
 • Smörjning av spår.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?