Buller och miljö

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Att åka kollektivt är klimatsmart. Därför är det en självklarhet för oss att även arbetet med utbyggnaden av Roslagsbanan sker på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi satsar stora resurser för att skapa en bättre närmiljö för både boende, djur och natur längs med banan.

Roslagsbanan vid Frescati

Vi arbetar inom en rad olika områden för att förbättra miljön. Några exempel:

 • Produkt- och materialval sker utifrån Byggvarubedömningens kriterier - vi väljer produkter/material med en lägre miljö- och hälsopåverkan.
 • Bullerskyddsåtgärder - förbättrad bullersituation längs hela Roslagsbanana även på de sträckor där vi inte bygger nytt.
 • Vi väljer energieffektiva lösningar och vid våra depåer utreder vi produktion av egen förnybar energi  - lägre energiförbrukning samt förnybar energi.
 • Vi återanvänder material, produkter samt jord- och bergmassor i anläggningen - avfallsmängden, transporter och råvaruförbrukningen minskar.
 • Vi förser kabelbrunnar med evakueringsrör för grod- och kräldjur och vid vissa vattendrag som passerar järnvägen anlägger vi småviltspassager - anpassningar till djurlivet.
 • I skogsområden där det finns vilda djur och friluftsliv har vi på flera ställen skapat viltpassager under de nybyggda dubbelspåren. 

Miljökonsekvensbeskrivning

När vi planerar för att bygga ny järnväg och depå upprättar vi en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som beskriver den direkta och indirekta miljöpåverkan som uppstår till följd av utbyggnaden. MKB:n ger i ett tidigt skede en god bild över hur vi påverkar miljön samt vilka åtgärder som vi bör prioritera. 

Vi har även tagit fram en MKB för befintlig och framtida trafik på hela Roslagsbanan. Det innebär att alla får tillgång till en beskrivning av trafikens miljö- och hälsoeffekter. Läs mer om den frivilliga tillståndsprövningen nedan.

Miljöpåverkan under byggtiden

Vi arbetar målmedvetet med att minska störningar och miljöpåverkan i byggskedet:

 • Inför störande arbeten informerar vi alla berörda
 • Om möjligt väljer vi arbetsmetoder som bullrar mindre
 • Bullrande arbeten utför vi så långt som möjligt på dagtid
 • Vi utreder och bevakar grundvattennivåer
 • Vi utreder och förebygger vibrationsstörningar
 • Vi förebygger dammning
 • Vi väljer produkter, som kemikalier och material, utifrån Byggvarubedömningens kriterier
 • Avfallssorteringen är välordnad och vi gör detta på ett miljöriktigt sätt
 • Vi håller transportvägar rena
 • Vi skyddar vegetation som ska bevaras
 • Vi renar processvatten och använder grumlingsskydd

Resenärer vid Tibble station

Hur arbetar vi med buller under Roslagsbanans ombyggnad?

Vad är buller

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud. Upplevelsen av buller är personlig, ljud som den ena önskar kan bli oönskade ljud för någon annan eftersom människor upplever buller på olika sätt.

Vi bygger olika bullerskydd så att även när tågen blir fler och åker snabbare i framtiden ska buller upplevas lägre än idag.

I Sverige gäller följande riktvärden för järnvägstrafikbuller vid nybyggnad av bostäder eller vid järnväg:

•45 dBA, bostadsrum
•70 dBA, vid uteplats invid fasad 

Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dBA, där A anger att man anpassat värdet efter människans sätt att uppfatta ljud.

Läs mer om vad vi genomfört gällande bullerskydd under Det här har vi gjort hittills.  

Traditionella bullerskyddsskärmar

Bullerskyddsskärmar i trä och plexiglas vid Djursholms Ösby.

Traditionella bullerskyddsskärmar är ofta höga och placeras 4,5–5,0 meter från närmaste spår. De är konstruerade med ljudabsorbenter på spårsidan och är utformade för att dämpa bullret så effektivt som möjligt.

Spårnära skärmar

Spårnära bullerskyddsskärm i betong och mellan spåren en skärm i metall.

Ett alternativ till traditionella bullerskyddsskärmar är spårnära skärmar som är låga, cirka 70 cm, och som placeras i direkt anslutning till spåret. Tester visar att de kan vara ett effektivt och användbart alternativ till traditionella höga bullerskyddsskärmar. Spårnära skärmar påverkar landskapsbilden endast i mindre omfattning. 

Hjuldämpare, rällivdämpare och friktionsmodiferare 

Hjuldämpare

Vi arbetar även med riktade åtgärder för att minska själva uppkomsten av buller vid källan som är vagnarnas hjul. Hjuldämpare, rällivdämpare och friktionsmodiferare är olika varianter som vi testar och utvecklar.

Bullerskydd vid uteplatser

Skärmar vid uteplatsExempel på bullerskydd vid uteplats

Där så behövs erbjuder vi lokala bullerskyddsåtgärder i samråd med enskilda fastighetsägare. Lokala bullerskyddsskärmar kan anpassas efter befintliga förhållanden och monteras oftast i anslutning till fasad med uteplats. Ibland kan inglasning av balkong eller altan vara ett alternativ.

Bullerskydd inomhus

Ett effektivt sätt att komma tillrätta med högt buller inomhus kan vara att åtgärda fönster och friskluftsintag, eftersom de normalt avgör ljudnivån. I de fall då bullernivåerna i boningsrum överstiger riktvärdena kan vi erbjuda följande åtgärder:

 • Förstärkning av befintliga fönster med tilläggsrutor
 • Montering av bullerdämpande isolerrutor i befintliga fönster
 • Montering av bullerdämpande friskluftsventiler
 • Byte av glas i befintliga fönster
 • Nya tätlister
 • Under speciella förhållanden kan det även bli aktuellt att byta ut befintliga fönster mot nya
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?