Vårdvalen i Region Stockholm

Region Stockholm strävar ständigt efter att utveckla vården så att den överensstämmer med invånarnas behov. Med vårdval har invånare möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Det innebär också att vårdgivare, som uppfyller vårdvalets villkor kan etablera sig fritt.

Flest vårdval i landet

Region Stockholm har drivit på utvecklingen av vårdvalssystem. Redan 2001 infördes valfrihetssystem för barn -och ungdomstandvård. Under 2008 infördes vårdval för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, mödravårdcentral, barnavårdcentral, logopedi, fotsjukvård samt läkarinsatser i särskilda boenden. Region Stockholm har idag flest antal vårdval i landet.

Vårdvalen finns listade här

Vårdvalen ökar mångfalden

Vårdval Stockholm ska öka mångfalden i vårdutbudet och göra det lättare för invånare att välja vårdgivare. Vårdvalet bygger på Lag om valfrihetssystem, LOV.

Det innebär dels att invånare har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven som Region Stockholm ställer i vårdvalets förfrågningsunderlag. Kraven i förfrågningsunderlagen omfattar bland annat krav på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, kompetens, lokaler och stabil ekonomi.

Fri etablering

Fri etablering betyder att alla vårdgivare som uppfyller kraven och blir godkhända kommer att kunna teckna ett avtal med Region Stockholm och starta verksamhet inom vårdvalet. Om vårdgivaren inte lever upp till kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag kan avtalet sägas upp.

Region Stockholm utvecklar och följer kontinuerligt upp vården i regionen. Det innebär att kraven i förfrågningsunderlagen kan förändras för att bättre överensstämma med invånarnas behov av vård.

Stabil ekonomi

Godkända vårdgivare ska uppfylla en rad olika villkor. Vårdgivaren ska till exempel ha en stabil ekonomi och lämpliga lokaler. Efter godkännandet skriver sjukvårds- och omsorgsnämnden ett avtal med mottagningen. Om en leverantör inte lever upp till kraven kan avtalet sägas upp. Företag som driver flera mottagningar måste ansöka om godkännande för var och en av sina mottagningar.

Att välja vårdgivare 

På 1177 Vårdguiden finns information om och hur det går till att hitta och välja vårdcentral eller specialistmottagning i Region Stockholm. Det finns samlad information om vad som gäller när invånaren söker vård kring remissregler, vårdgaranti, hanterning av missnöje med mera.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?