Region Stockholms donationsstiftelser

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm förvaltar ca 120 donationsstiftelser som varje år delar ut gåvomedel till olika ändamål inom sjukvården. Stiftelserna riktar sig bland annat till forskning, utbildning och till personer som vårdas inom Stockholms län.

Om du har din vårdkontakt inom Stockholms län och önskar ansöka om fondmedel (gåvomedel), kontakta din vårdgivare där du har eller haft din vårdkontakt det senaste året. Du får då tillgång till behövlig ansökningsblankett och information om ansökningsförfarandet.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Frågor och svar om hur du ansöker om medel från våra donationsstiftelser

Berättigad att söka stiftelsemedel är den sökande som senaste året, räknat från ansökningsdatum, har/haft sin vårdkontakt vid något sjukhus eller vårdinrättning inom Stockholms län. Enligt stiftelsernas ändamålsbestämmelser så ska sökande vara ekonomiskt behövande. Stiftelserna följer skattemyndighetens riktlinjer, vilket innebär att endast sökande med låg inkomst och lite tillgångar kan beviljas gåvomedel.

Region Stockholm följer skattemyndighetens rekommendationer och den schablonregel som ges för att anses vara ekonomisk behövande av gåvomedel. Här görs en ekonomisk schablonmässig bedömning om att den sammantagna inkomsten understiger fyra prisbasbelopp och förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp.


För år 2023 gäller ett prisbasbelopp på 52 500 kronor. Det innebär att för en ensamstående så anses 210 000 brutto per år vara vägledande. För en barnfamilj med två vuxna och två barn är summan 364 000 kronor. Hushållets samtliga inkomster och förmögenhet ska också beaktas. Även om sökande uppfyller dessa kriterier så kan inte gåvomedel garanteras, då hänsyn bland annat tas utifrån ändamålsbestämmelser, om sökande tidigare beviljats fondmedel från

Tag kontakt med din vårdgivare, där du har/haft din vårdkontakt det senaste året. Du får då tillgång till en ansökningsblankett. Din vårdgivare förväntas lämna sitt yttrande till sökt ändamål av gåvomedel (sökt ändamål ska överensstämma med ditt behov av gåvomedel utifrån din sjukdomssituation). Din vårdgivare informerar dig om vad som behövs för att din ansökan skall vara komplett. Din ansökan skickas därefter till Donationsförvaltningen, Region Stockholm och du får alltid ett skriftligt beslut om du beviljas gåvomedel eller får ett avslag.

Din ansökan måste vara komplett (samtliga uppgifter i ansökningsblanketten ska vara ifyllda och behövliga handlingar är bifogade) innan du skickar in ansökan till Region Stockholm.

Om ansökan är ofullständigt ifylld eller saknar behövliga handlingar så
saknas underlag inför ett beslut. Du får då ett skriftligt avslagsbeslut och måste göra en helt ny komplett ansökan.

Du kan hjälpa en person att söka gåvomedel. Tag kontakt med sökandes vårdgivare så får du information om hur du ska gå till väga. Sökande måste kunna ge sitt medgivande och underteckna ansökan.

Om sökande saknar möjlighet att underteckna ansökan, så bör vårdgivaren vara behjälplig som då intygar (svårigheten att underteckna ansökan) och undertecknar ansökan.

Ansökningar kan insändas under hela året. Gåvomedel kan sökas en gång per år.

Generellt gäller att i första hand prioriteras de sökande som inte beviljats stiftelsemedel föregående år. Det medför att handläggningstiden och besked om beslut kan bli förlängt för sökande som beviljats fondmedel föregående år.

Vi kan tyvärr inte svara på frågor om hur lång tid det tar innan du får ditt beslut. Du får ett skriftligt beslut per post, om du blivit beviljad gåvomedel eller besked om avslag.

Handläggningstiden kan variera beroende på olika orsaker, bland annat:

  • I början av året inväntar donationsförvaltningen bankens besked om årets tilldelning av gåvomedel, vanligtvis erhålls beskedet i mars-maj, därefter kan beslut fattas.
  • I månadsskiftet november-december så avstannar utbetalning av fondmedel på grund av bokslut. Detta medför att ansökningshandlingar som inkommer efter 15 november behandlas nästkommande kalenderår.
  • Det sökta ändamålet överensstämmer inte med stiftelsernas ändamål.
  • Du har fått beviljade medel förra året och nu finns det inte mer pengar att dela ut eller annan anledning.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?