Patientsäker vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har en nollvision mot vårdskador inom hälso- och sjukvården. Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kan undvikas om en patient får rätt insatser.

Det är i första hand vårdgivarna som ansvarar för att den vård som erbjuds är säker och att uppsatta regler och riktlinjer följs. Vårdgivarnas ansvar och arbete med patientsäkerhet regleras i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Basala hygienrutiner minskar smittspridning

Inom ramarna för patientsäker vård ryms Region Stockholms systematiska arbete för att minska smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner. Basala hygienrutiner ska alltid användas när patienter undersöks, vårdas eller behandlas. Det minskar risken för smittspridning. Undersökningar och behandlingar ska alltid utföras på ett korrekt sätt. Det minskar risken för vårdrelaterad infektion.

Minska överförskrivning av antibiotika

Ett ytterligare hot mot patientsäkerheten är det faktum att överförskrivning av antibiotika har lett till att många bakterier med tiden utvecklat motståndskraft, så kallad resistens. Inom Region Stockholm arbetas det aktivt för att minska överförskrivningen så att dessa viktiga läkemedel förblir effektiva när de verkligen behövs. Att bara använda antibiotika när det verkligen gör nytta och att alltid använda antibiotika med så smalt spektrum som möjligt är viktiga delar i detta arbete.

Patientsäkerhetsberättelser 

En övergripande bild av hur patientsäkerhetsarbetet fungerar och drivs inom Region Stockholm, framgår av den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?