Resursförstärkning till länets vårdcentraler

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vårdcentralerna ska utgöra navet för invånarnas hälso- och sjukvård. För 2024 ges resursförstärkningar till vårdcentralerna med drygt 460 miljoner kronor.

För år 2024 höjs ersättningen till husläkarverksamheten gällande basal hemsjukvård med drygt 460 miljoner kronor. Resursförstärkningen är en del i den politiska ambitionen att stärka vårdcentralerna som nav i hälso- och sjukvården samt öka förutsättningarna för en jämlik vård i länet. Avsikten att på sikt uppnå Socialstyrelsens nationella riktvärde om 1 100 listade invånare per specialistläkare i primärvården klargörs också.

Särskilda satsningar görs på ersättning utifrån Care Need Index (CNI) för att stärka vården i socioekonomiskt utsatta områden samt inom hemsjukvården. 

Förslagen innebär även en påbörjad ekonomisk förstärkning av verksamheten för att de ska ha förutsättningar att klara av den vård som redan har förts över från den specialiserade vården. Denna typ av förstärkning kommer att behöva ske stegvis över tid för att vårdcentralerna, när de successivt bemannas upp, ska kunna ta över annat som bedöms bättre hanteras i primärvården. Förändringarna börjar att gälla 1 januari.

Läs mer i sammanträdeshandlingarna på Region Stockholms webbplats:

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2024

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård