Förslag till inriktning och avtalsmodell för sjukhusavtal 2024

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 14 mars beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, om förslag till inriktning och avtalsmodell för de nya sjukhusavtalen som ska börja gälla från 2024. Beslutet innebär att HSN föreslår för regionfullmäktige att godkänna förslaget, vilket förväntas ske i september.

Enligt den föreslagna inriktningen ska de nya avtalen ha som övergripande mål att:

  • Tillgodose patienters behov av vård på akutsjukhus, det vill säga säkerställa rätt tillgänglighet och kvalitet samt att patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja som omfattar hela hälso- och sjukvårdsystemet, från primärvård till vård på akutsjukhus.
  • Säkerställa hållbar kostnadsutvecklingstakt, genom att bland annat möjliggöra effektiva vårduppdrag och att befintliga resurser och genomförda investeringar nyttjas.
  • Säkerställa att akutsjukhusens roll i systemet säkras och det med förutsättningar för det tredelade uppdraget; vård, forskning och utbildning. 

Sjukhusavtalen ska gälla i fyra år och även följa intentionerna i regionfullmäktiges budget för 2023, samt stödja utveckling av nya arbetssätt och samverkan med övriga vårdgivare i systemet. 

Samma avtalsmodell – olika vårduppdrag och ersättningsnivå 

Inriktningen är att alla akutsjukhus ska ha samma avtalsmodell. Däremot kommer, som i dagens avtal, såväl vårduppdrag som ersättningsnivå variera mellan akutsjukhusen.

Detaljerade förslag till avtalens innehåll kommer att arbetas fram i enlighet med dagens inriktningsbeslut. Arbetet sker i nära samarbete med representanter från akutsjukhusen i egen regi.

Kommande politiska beslut om sjukhusavtalen 

I september 2023 planeras beslut på inriktning och avtalsmodell tas i regionfullmäktige. Innan dess kommer ärendet att skickas ut på remiss enligt ordinarie process. Preliminärt kan sedan HSN besluta om de nya sjukhusavtalen i november. 

 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård