Förstärkt förlossningsvård – en uppdatering kring åttapunktsprogrammet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Satsningen på förlossningsvården i Region Stockholm ska leda till ännu bättre vård för de blivande föräldrarna, samtidigt som arbetsmiljön för förlossningsteamen förbättras. Det åttapunktsprogram som regionfullmäktige beslutade om 2021 genomförs under året och innebär också att ersättningen till klinikerna har höjts från januari 2022.

De sex förlossningsklinikerna driver programmets kliniknära delar, med gemensamma och egna satsningar inom åttapunktsprogrammets ram. En barnmorska en födande är en av de viktigaste insatserna. Teamarbetet läggs upp så att en barnmorska kan finnas vid den födandes sida när hon har störst behov av det stödet. Införandet av arbetssättet sker successivt.

-  Målet är tydligt: vi ska genomföra arbetssättet en barnmorska per födande till årsskiftet. Arbetet har startat och programmet kommer att fortsätta genomföras under våren, sommaren och hösten. Jag ser tydliga framsteg och känner en stolthet över vårt gemensamma arbete. Det här är ett ambitiöst mål men min bedömning är att vi kommer att lyckas. Det vi gör nu är vägledande för resten av Sverige, säger Nicole Silverstolpe, regional förlossningssamordnare.

Alla kliniker har sett över och förstärkt handledning och mentorskap, för att stärka stödet till nyfärdiga barnmorskor. Barnmorskor som är nya i sin roll ska få strukturerad introduktion till det nya yrket och stöd av mer rutinerade kollegor under ett arbetspass, så långt det är möjligt.

Klinikerna har också sett över rekrytering och bemanning ur ett större perspektiv och inriktar sig på att anställa både fler barnmorskor och läkare. Teamet runt den blivande mamman och hennes partner består av barnmorska, undersköterska och läkare. Allas kompetenser behövs och i förändringsarbetet som nu pågår är det extra viktigt att schemalägga alla i teamet för att klara de nya arbetssätten. Flöden på avdelningarna förbättras vilket frigör tid för att bistå de födande på nya sätt.

Klinikerna har utöver detta förstärkt stödfunktioner som städ, kök och telefonbemanning. 

BB S:t Göran planeras öppna 2023, arbetet med att skapa den nya kliniken går enligt plan. För att introducera arbetet med åttapunktsprogrammet, exempelvis implementationen av nya arbetssätt, kommer S:t Görans förlossningsteam att delta i vissa gemensamma arbetsmöten redan under 2022. 

Förlossningsvård är ett teamarbete där patienterna - mamma och barn – får ett stöd av flera professioner. Tack vare de insatser som nu görs för att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården, skapas en god grund för att förändra roller, arbetssätt och arbetskultur för alla professioner.

- Vi har kallat satsningen för Framtidens förlossningsvård, men det som växer fram redan nu har en god möjlighet att bli vägledande för hur vi bedriver förlossningsvård i Sverige. Som första region i Sverige är vi på väg att implementera arbetssätt som innebär att en födande i aktiv fas har en barnmorska vid sin sida när kvinnans behov av det stödet är som störst, säger Nicole Silverstolpe.

- En viktig del i arbetet är att identifiera vilken fakta som hjälper klinikerna att arbeta med kapacitetsplanering och därmed kunna anpassa bemanning efter behovet och över tid ha en hållbar planering. Det arbete vi gör nu syftar till att skapa lugn och bygga förtroende på kort och lång sikt, fortsätter Nicole Silverstolpe.

Med roterande tjänstgöring kan barnmorskor i öppenvården arbeta dela av sin arbetstid inom förlossningsvården. På så sätt kan barnmorskor få använda mer av sin breda kompetens från till exempel mödravården vilket tillför förlossningsklinikerna värdefulla insikter. Efter sommaren sjösätts ett särskilt introduktionsprogram för barnmorskor som återvänder till förlossningsteamen efter att ha arbetat utanför vården eller med annan vård än förlossningsvård.

Arbetet med att förstärka förlossningsvården bygger på regiongemensamma insatser, förtätat samarbete mellan de sex klinikerna för att säkra god kapacitet och för att utbyta erfarenheter och idéer. Flera workshops har genomförts för att ta med medarbetarnas insikter i arbetet, till exempel kring digitalisering av vissa vårdprocesser. Nästa workshop under vecka 19 kommer att lyfta visionen för framtidens förlossningsvård, med medarbetare från flera professioner.

Om åttapunktsprogrammet - förstärkning av Region Stockholms förlossningsvård

Region Stockholm beslutade i november 2021 om åtgärder inom förlossningsvården. Totalt innebär beslutet en förstärkning av förlossningsvården under åren 2022–2024 med totalt 555,5 miljoner kronor.

I ärendet beslutades också åtgärder som ska trygga kvaliteten för de födande mammorna och barnen, skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och öka möjligheterna för fler med rätt kompetens att arbeta inom förlossningsvården.

Åttapunktsprogrammet

Ytterligare insatser för att stärka kompetensen och införa nya arbetssätt som möjliggör en barnmorska per födande i aktiv fas
Uppstart: Första kvartalet 2022, pågår
 
Arbetsplatsrotation
Uppstart: Intern rotation pågår redan hos vissa kliniker

För att möjliggöra rotationstjänst mellan öppenvård och slutenvård behöver en ny anställningsform utarbetas
Uppstart: Första kvartalet 2022, pågår
 
Ökad läkarbemanning för förbättrade flöden
Uppstart: Första kvartalet 2022, pågår
 
Förbättrade processer, avser hela graviditetsprocessen
Uppstart: Första kvartalet 2022, pågår
 
Tydliga kompetens- och karriärmodeller
Uppstart: Fjärde kvartalet 2021, pågår
 
Handledning och mentorskap
Uppstart: Första kvartalet 2022, pågår
 
Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom förlossningsvården
Uppstart: Andra kvartalet 2022
 
Uppgiftsväxling - vårdnära servicepersonal avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering
Uppstart: Pågår sedan hösten 2021
 
Läs hela underlaget här:
Framtidens förlossningsvård i Region Stockholm.pdf

Läs fler nyheter om förlossningsvården

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård