Handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö sjösätts på flera förlossningskliniker

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det åtgärdspaket som tagits fram för att skapa bättre arbetsmiljö inom förlossningsverksamheterna ska nu genomföras. Förslagen har arbetats fram genom de dialogmöten som den regionala förlossningssamordnaren Nicole Silverstolpe har genomfört, där medarbetare, fackliga representanter och sjukhusledningar har fört fram sina förslag till åtgärder.

Först ut är förslag som lägger grunden för den reform som kallas En födande, en barnmorska. Detta är en stor reform, där Region Stockholm nu tar steg för att löpande införa en metod som innebär att varje kvinna i aktiv fas av förlossningen ska kunna ha en barnmorska vid sin sida.  

För att skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetarna inom förlossningen, och för att trygga kvaliteten för de kvinnor som ska föda, har en rad åtgärder presenterats och beslutats av regionstyrelsen.

-  Vi vill att klinikerna genomför dessa förslag så snart det är möjligt. Nu väntar ett spännande arbete för både verksamhetsledningar och berörda personalgrupper med att ta fram arbetssätt och riktlinjer för hur det ska genomföras vid respektive förlossningsklinik. Som förlossningssamordnare ska jag koordinera så att förändringarna genomförs i enlighet med beslutet, säger Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör och regional förlossningssamordnare i Region Stockholm.

Bland åtgärderna finns flera av de förslag som medarbetarna har lyft fram som extra angelägna:

  • En födande, en barnmorska – reform som innebär att varje kvinna i aktiv fas ska kunna ha en barnmorska vid sin sida. Ambitionen är att genomföra reformen inom ett år, och arbetet kan påbörjas direkt.
  • Beslutet om att förlänga projektet Min barnmorska har tagits inom Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november. Projektet ska också utökas.
  • Arbetsplatsrotation – barnmorskor ska kunna rotera mellan öppenvård och slutenvård, till exempel genom att arbeta delar av sin tid på mödravården och andra delar på förlossningen. Detta är ett sätt öka kunskapen i vårdkedjans alla delar och att bredda kompetensen i medarbetargrupperna men också en metod för att öka möjligheterna för fler barnmorskor att bidra i arbetet inom förlossningsverksamheten.
  • Organisera en del arbetsgrupper som mindre enheter för en ökad vi-känsla och större möjlighet att dela kompetens och insikter i en mindre grupp.
  • Utökat stöd till barnmorskor och undersköterskor genom exempelvis städpersonal, för att den som arbetar med att förlösa kvinnor ska kunna göra det i så stor utsträckning som möjligt.
  • Från Region Stockholms håll är intentionen mycket tydlig: förändringarna ska märkas, och vardagen ska bli bättre steg för steg, så att så många som möjligt av de medarbetare som har sagt upp sig den senaste tiden ska återkalla sina uppsägningar under uppsägningstiden.
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård