Strama Stockholm får Svenska hygienpriset

Strama Stockholm får Svenska hygienpriset 2021 för sin webbutbildning VRI-Smart. Utbildningen vänder sig till vårdpersonal och ger kunskap om hur man kan förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI).

Strama Stockholm arbetar för en klok och hållbar antibiotikaanvändning och för ökad medvetenhet om det hot antibiotikaresistens utgör. Förutom utåtriktad verksamhet så manifesterar sig arbetet bland annat i en rad webbutbildningar. Utbildningarna vänder sig dels till allmänheten, dels till vårdpersonal. VRI-smart som är det senaste tillskottet är liksom övriga webbutbildningar öppna för alla men riktar sig främst till vårdpersonal.

– Hygienpriset betyder jättemycket för att fler ska upptäcka utbildningen. Den fyller ett behov för att minska en del av den onödiga antibiotikaanvändningen. Om alla i vården har denna kunskap öppnas en möjlighet att verkligen minska VRI, säger överläkare Astrid Lundevall på Strama Stockholm.

Enligt Socialstyrelsen är en tredjedel av alla vårdskador i Sverige vårdrelaterade infektioner. De orsakar både mycket lidande för patienterna och kostnader för samhället. Varje år drabbas ungefär 60 000 patienter av VRI. Mellan 30 och 50 procent av dem beräknas kunna undvikas. Vanliga VRI är urinvägsinfektioner och infektioner i operationssår. Den dödligaste vårdrelaterade infektionen är lunginflammation.

VRI-Smart är framtagen i samverkan med vårdhygienspecialister från flera regioner i Sverige med finansiellt bidrag från det Vinnovafinansierade projektet VRI Proaktiv.

– Det bästa med utbildningen är att man höjer sin egen kunskapsnivå och får en ökad medvetenhet om problematiken. Det vore roligt om utbildningen också används i olika fortbildningssammanhang. Om personalen på en vårdavdelning eller på ett särskilt boende för en dialog om vad de lärt sig och sedan tillsammans reflekterar över förbättringsområden, skulle mycket vara vunnet. Det är ju ofta i dialog med varandra som det kan klicka till och det vi önskar är att få till en beteendeförändring, förklarar Astrid Lundevall.

Hon poängterar vikten av att hålla kunskapen som utbildningen ger levande.

– Men vi måste också våga hjälpa varandra i vården att göra rätt.

Svenska hygienpriset delas ut av Svensk förening för vårdhygien. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.

Ta del av utbildningen på vrismart.se.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård