Genomlysning om dödsfall vid SÄBO

Idag redovisar Region Stockholm två granskningar av dödsfall vid SÄBO under våren 2020. Materialet visar att covid-19 infektion har varit huvudsaklig dödsorsak för 17 procent av dödsfallen på SÄBO. I 75 procent av fallen bedöms infektionen bidragit till att patienten avlidit där ålder, skörhet och multisjuklighet varit bakomliggande faktorer. För 8 procent av fallen bedöms det vara en annan sjukdom än covid-19 som orsakat dödsfallet.

Den journalgenomgång som genomförts visar bland annat att i de fall andningsproblem med syrgasbehov noterats har kontakt med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) tagits alternativt har individen remitterats till sjukhus. Det framgår också att de medicinska insatserna följer i stort medicinsk praxis och baseras på bedömningar utifrån individens medicinska tillstånd. Rapporten visar också att personer som avled i sin hemmiljö på SÄBO hade mer sällan förekomst av andnöd och ångest än de patienter som skickades in till sjukhus.  

Men det framgår också att det finns brister i journalanteckningarnas innehåll och kvaliteten på dessa är mycket varierande. Det innebär att det inte går att dra helt säkra generella slutsatser med full säkerhet.

– Vården vid särskilda boenden för äldre har varit omdiskuterade och nu finns en bredare analys och underlag för åtgärder. Det är glädjande att se i vilken fart vården har lärt sig om sjukdomen och att behandla de här äldre patienterna allt bättre och att sannolikheten att överleva har ökat månad för månad, säger chefläkare Johan Bratt

Medelåldern av de som avlidit var 86 år. Grupperna män och personer med demensdiagnos är något överrepresenterade bland de som avlidit.

– Analyserna visar också att samtal om vilka vårdinsatser som ska göras om patienten får ett försämrat medicinskt tillstånd har i många fall gjorts långt före insjuknandet av covid-19. Det är viktigt att patienten och närstående involveras i den typen av beslut. För att kunna avgöra i vilken mån det har genomförts behövs analys av journalerna göras över en längre tidsperiod, säger Johan Bratt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra vården vid SÄBO genom att följa avvikelser systematiskt. Även avstämningar och uppföljning med vårdgivarna sker mer tätt. Det förstärkta stödet från vårdhygien och att den avancerade sjukvården i hemmet kan ges även vid SÄBO är viktiga erfarenheter för att de som bor där ska få bästa möjliga vård och omsorg.

Det är tre dokument som finns att ladda ner härintill. Det första är en PM som redovisar och samlar genomlysningarna av SÄBO i samband med pandemin under våren 2020.  

Det andra dokumentet är en mer omfattande studie kring avlidna i Stockholms län med covid-19 under perioden mars – augusti år 2020 med fokus på personer i särskilt boende. Det tredje dokumentet är en rapport där en journalgenomgång vid SÄBO under våren 2020 som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård