4 december: Rapport om vinterns vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under närmare två veckor har antalet sjukhusvårdade legat på en mycket hög nivå och smittan visar inga tecken på att avta. Arbetet fortsätter med att bemanna vårdplatser och förstärka ambulanssjukvården.

- Vår bedömning är att vi kommer behöva vårda lika många covid-sjuka under de närmaste veckorna, kanske kommer antalet till och med att stiga. Alla invånare i vårt län måste nu ställa sig frågan om glöggfesten eller turen till köpcentret är så viktig att det är värt att utsätta sitt och andras liv för risk, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Sedan förra fredagen har ytterligare över 100 stockholmare rapporterats avlidna med covid-19. Antalet sjukhusvårdade är mycket högt sedan två veckor även om antalet varierat upp och ner de senaste dagarna. Framförallt har trycket på intensivvården och ambulanssjukvården varit högt. Ambulanser har i högre utsträckning än vanligt styrts om för att patienterna ska tas till sjukhus där det finns plats.  Akutsjukhusen fortsätter arbetet med att bemanna sina covid-platser och skjuter fram planerad vård. I veckan kommer medarbetare från Blekinge att förstärka intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset.

- Vi ser en kombination av stort behov av covid-vård, sjuka medarbetare och att fler än i våras söker för akuta besvär. Det är väldigt viktigt att patienter fortsätter söka vård när de har akuta behov så vår uppgift blir att ha tät kontakt med alla vårdgivare och förstärka på alla sätt som är möjliga, säger chefläkare Johan Bratt.

Både Ersta sjukhus och Sophiahemmet bistår med att till exempel ta hand om patienter i behov av kirurgi och eftervård efter canceroperationer. De geriatriska klinikerna för äldre har förstärkt sin vård för covid-19 och rapporterar att läget är hanterbart.

Förstärkta sjuktransporter

Sjuktransporterna har förstärkts, till exempel för att färdigbehandlade patienter på akutsjukhusen ska kunna flyttas snabbt till geriatrisk klinik. Normalt sett brukar 30 sådana fordon vara i tjänst men nu har de mer än fördubblats. 

Stora behov hos vårdcentraler

Det är högt tryck på vårdcentralerna. De prioriterar hemsjukvård, akuta besök samt telefonrådgivning och kan behöva skjuta fram planerade besök. Läget varierar inom regionen och vissa områden är mer ansträngda än andra. Riskgrupper har fortsatt förtur till influensavaccinering under december månad.

Ökad smittspridning

Under förra veckan upptäcktes 11 124 nya fall av covid-19, en betydande ökning från de två senaste veckorna då de nya fallen var 9500. Ökningen ser ut att fortsätta även denna vecka trots kraftfulla rekommendationer om att bara umgås med de som bor i det egna hushållet, undvika trängsel utomhus och arbeta hemma.

Smittökningen är allvarlig, särskilt med tanke på att vi nu går in i en period då vi är vana att träffas och umgås med många olika människor, och detta ofta i inomhusmiljöer där det kan bli trångt. I år kan det inte bli så. Vi måste be stockholmarna att följa råden och dessutom påminna varandra om hur viktigt detta är, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Förberedelse för vaccin mot covid-19

Förberedelserna pågår i Region Stockholm för att effektivt och smittsäkert kunna erbjuda stockholmarna vaccination mot covid-19. Arbetet följer den strategi som togs fram i början av hösten men processen kommer behöva justeras och ändras efterhand. Logistik, distribution och vilka vaccinatörer som används styrs av hur mycket vaccin som kommer och när det kommer. Det påverkas också av vilka grupper som är prioriterade. Information kommer löpande publiceras på Region Stockholms webbplatser.

Statistik i urval

Uppgifterna uppdateras med olika intervall. Nu publiceras nya uppgifter för november.

  • Statistiken från november visar att de planerade slutenvårdstillfällena* är färre än samma månad förra året både hos akutsjukhus och hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. Ett tecken på att viss planerad vård skjutits fram. November 2020: 7598 vårdtillfällen. November 2019: 8908 vårdtillfällen
  • Planerade besök i specialistvård, på bland annat akutsjukhus var är färre än samma månad förra året och färre än i oktober. November 2020: 343 414 planerade besök. November 2019: 391 270 planerade besök.
  • Antal besök till husläkarmottagningar inklusive videobesök har minskat igen, precis som under våren. November 2020:  220 349. November 2019: 263 106.
  • Den avancerade sjukvården i hemmet har ökat och 2888 var inskrivna i genomsnitt i november. Det är 200 fler än november förra året.

Bakgrund

Region Stockholm arbetar för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp. Med omfattande smittanpassningar kunde all vård startas igen under sommaren. Behoven var annorlunda än tidigare, framskjuten vård började tas om hand, vissa behov hade minskat, andra hade ökat och delar av vården görs nu på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet. Under oktober och november har både smittspridningen och vårdbehovet ökat kraftigt och återigen har en utökning skett av covid-19 vården.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård