20 november: Lägesrapport om covid-19

3 764 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 628 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

Smittspridningen fortsätter att öka. De senaste tre dagarna har antalet patienter i behov av sjukhusvård fortsatt öka men inte lika snabbt som tidigare. Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser av det. Antalet avlidna fortsätter att öka.

Sjukvården arbetar nu för att ställa om för att kunna vara förberedda för fortsatt ökning av antalet patienter och att fler kommer att vara i behov av intensivvård.

Hälso- och sjukvården i Region Stockholm har sedan 19 november valt att övergå till stabsläge på grund av det ökade sjukvårdsbehovet kopplat till covid-19. I och med stabsläget införs Regional särskild sjukvårdsledning. 

Samtliga av länets akutsjukhus arbetar nu i stabs- eller förstärkningsläge för att möta behovet av vård, både för covid-19 och andra akuta tillstånd.

Trycket på provtagningen är fortsatt högt – patienter, personal och boende på SÄBO och de som arbetar i vården prioriteras först och därefter kan invånare boka resterande delen av kapaciteten. Ett omfattande arbete pågår för att ytterligare öka provtagnings- och analyskapaciteten kontinuerligt.

Det är viktigt att patienter som behöver söker vård, med vägledning av 1177 eller via 112 om tillståndet är livshotande.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

3 764 nya fall av covid-19, varav 128 är provtagna på ett SÄBO, har konstaterats genom provtagning under perioden 17–19 november. Motsvarande period förra veckan konstaterades 4 666 fall.

Sedan pandemins början har 59 174 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 46 konstaterades 9661 nya fall. Det var en fortsatt stor ökning jämfört med vecka 44 då det var 7695 fall.

Särskilda boenden (SÄBO) (uppdateras tisdagar)

Den 16 november var det 60 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det var tolv fler än veckan före.  Men den här veckan har inte alla rapporterat in i tid varför en viss efterregistrering kan ske. 
Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 628 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 30 fler än i den senaste lägesrapporten i tisdags.

Av dessa vårdas:

47 i intensivvård (-1)
439 på akutsjukhus (+21)
142 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+10)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 19 november har 7183 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 203 fler än som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

76 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 17 november.

Sedan pandemins början har 2605 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 76 fler än vid lägesrapporten i tisdags. Av dessa är det 1118 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är 46 fler än i den senaste rapporten den 17 november. 

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 46 har det analyserats 44 703 tester för pågående covid-19. Av dessa var 9 763* provsvar eller 22,2 procent positiva. Det är en ökning jämfört med veckan före.

Under vecka 46 genomfördes 13 273 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 27,8 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en ökning jämfört med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning är mycket stor och bokningsmöjligheten på 1177.se öppnar varje dag kl 11.00 för att pausa när dagens bokningsbara tider är slut. Provtagningskapaciteten för PCR-prover utökas successivt för att möta efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs därför inte av pauserna i den storskaliga provtagningen. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som under måndag 16 november fick ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Skärpta allmänna råd från 29 oktober

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård