13 november: Rapport om höstens vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Både sjukhusvårdade och nya fall av covid-19 ökar kraftigt. För att möta behoven arbetar fler sjukhus i stabsläge, mer planerad vård skjuts fram, provtagningen stärks och sjuktransporterna blir fler.

- Vi måste minska på alla fysiska kontakter som går att minska på. Det är ett av de absolut mest kraftfulla verktygen vi har mot pandemin och var och en av oss kan använda det. Hela hälso- och sjukvårdsystemet jobbar för högtryck och behovet av sjukvård fortsätter stiga rakt uppåt. Vårdgivarna gör stora ansträngningar för att bygga ut sin kapacitet just nu, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sedan förra veckan har flera akutsjukhus höjt sitt beredskapsläge ytterligare. Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus arbetar i stabsläge medan Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har förstärkningsläge. Både akutsjukhusen och de geriatriska sjukhusen för äldre öppnar nya vårdplatser för covid-vård och fler IVA-platser har tillkommit under veckan. Allt mer planerad vård skjuts fram på akutsjukhusen för att skapa plats för de covid-sjuka och andra med akuta sjukdomar.

Högt tryck på vårdcentraler

Det är högt tryck på vårdcentralerna med många patienter som söker sig dit och samtidigt sjuka medarbetare. Hemsjukvård, akuta besök, telefonrådgivning och influensavaccinering för riskgrupper prioriteras högst och vissa vårdcentraler skjuter därför fram planerade besök. Även trycket på hemsjukvården är högre när behoven ökar. Många ringer också vårdcentralerna med frågor om provtagning och de vädjar till invånare att vända sig till 1177 eftersom vårdcentralerna bara provtar de som har vårdbehov.

Alla vårdgivare arbetar nu för att ta hand om de allra viktigaste. Planerad vård som kan vänta skjuts fram eller flyttas till andra vårdgivare. Som patient är det viktigt att ta hjälp av 1177 för att få veta var det är bäst att söka vård och hur bråttom det är. Det är viktigt att söka hjälp för akuta tillstånd och inte vänta. Den akuta vården finns alltid för den som behöver den, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Åtgärder för stärkt vård på särskilt boende

Kontakter pågår på hög nivå mellan regionen och länets kommuner för att hitta ytterligare sätt att stärka omhändertagandet av de äldre på särskilda boenden. Två åtgärder genomförs nu: läkare som arbetar i jourläkarbilarna kompletterar och kan stärka läkarbemanningen vid behov på de särskilda boendena och kan också göra akuta fysiska besök. Dessutom blir rutinerna kring smittspårningen enklare.

Förstärkning av personalprovtagning pågår

Förutom det höga inflödet av patienter påverkas vården av att många medarbetare måste vara hemma med förkylningssymtom. När testning och provsvar dröjer betyder det att personal blir borta från arbetet onödigt länge. En av de viktigaste åtgärderna för att hålla vårdplatser öppna är därför att stärka personalprovtagningen. Flera åtgärder har genomförts under veckan för att både utöka kapaciteten och förenkla processen för beställning.

Fortsatt ransonering av hemtest till allmänheten

Efterfrågan på provtagning för pågående infektion (PCR) fortsätter öka kraftigt. Den största delen av kapaciteten behöver gå till de högst prioriterade grupperna: patienter, personal i vård och omsorg och boende på SÄBO. En viss mängd hemtester avsätts också varje vardag så att allmänheten kan beställa dem men tyvärr är efterfrågan, trots utökad kapacitet, fortfarande större än tillgången. Hemtesterna kan endast beställas via 1177 och inte via andra vårdgivare.

Fler sjuktransporter

Kapaciteten för sjuktransporter har stärkts med en särskild transportorganisation med ytterligare 5 liggande och 10 sittande transporter för patienter. Även prioriterings- och dirigeringstjänsten där resurser styrs till rätt uppdrag har stärkts. Saneringstjänsten har startats igen. De hjälper till att rengöra ambulanser som kört patienter med covid-symtom så att de snabbare kan ge sig ut på uppdrag igen.

Nödvändig planerad vård

Vårdgivarna har gjort stora kraftansträngningar under sommaren och framförallt under september och oktober med att ta igen mycket planerad vård. Nu behöver allt mer planerad vård flyttas fram för att få utrymme för covid-vård. Samtidigt behöver medicinska prioriteringar göras så att den patienter som riskerar att försämras får sin vård. Ett nytt avtal med Ersta sjukhus ger möjlighet för akutsjukhusen att flytta över viss akut och imperativ vård dit. Imperativ vård är planerad vård som inte måste utföras omedelbart men ändå inom en kortare tidsrymd för att patienten inte ska fara illa, till exempel vissa canceroperationer.

Nya skärpta allmänna råd

Antalet nya fall fortsätter öka kraftigt i länet. Det är fortfarande för tidigt att se effekter av de nya skärpta allmänna råden. Avstånd är fortsatt den viktigaste insatsen som hindrar att viruset kan förflytta sig från en person till en annan. Det är också viktigt att träffa så få personer som möjligt. Smittspårning pågår både i vården och genom de särskilda smittspårningsteamen som hjälper allmänhet att smittspåra.

Statistik i urval

Uppgifterna uppdateras med olika intervall. Nu publiceras nya uppgifter för oktober.

  • Statistiken från oktober visar att de planerade slutenvårdstillfällena* är fler än samma månad förra året både hos akutsjukhus och hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. Oktober 2020: 6275 vårdtillfällen. Oktober 2019: 6085 vårdtillfällen
  • Planerade besök i specialistvård, på bland annat akutsjukhus var är färre än samma månad förra året och färre än i september. Oktober 2020: 375 788 planerade besök. Oktober 2019: 429 749 planerade besök.
  • Antal besök till husläkarmottagningar inklusive videobesök. Oktober 2020:  234 386. Oktober 2019: 288 457.
  • Den avancerade sjukvården i hemmet har ökat och 2815 var inskrivna i genomsnitt i oktober. Det är 180 fler än oktober förra året.
  • Under september upptäcktes endast 2 procent färre cancerfall. Det är en tydlig förbättring jämfört med augusti då vart femte fall förblev oupptäckt. Att fler besökte vården och återupptagen screening ligger bakom ökningen som leder till att fler kan inleda behandling.

Vårdgaranti

Behandling inom 90 dagar: I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 70 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 61 procent, men en lägre andel än i september 2019 då andelen var 80 procent.

Besök inom 30 dagar till planerad specialistvård (regionalt mål):  I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 75 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 64 procent och även en högre andel än i september 2019 då resultatet var 72 procent. Detta tyder på återhämtning och innebär att målet för denna regionala indikator 73 procent uppfylldes i september.

Besök inom 90 dagar till planerad specialistvård (nationellt mål): I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 91 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 89 procent och ett resultat i nivå med september 2019 då andelen också var 91 procent.

Bakgrund

Under hösten kommer Region Stockholm arbeta för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp.

Med omfattande smittanpassningar kunde all vård startas igen under sommaren. Behoven är annorlunda än tidigare, framskjuten vård behöver ta som hand, vissa behov har minskat, andra har ökat och delar av vården görs på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet. De senaste veckornas ökning av smittan och antalet vårdade kräver på nytt en utökning av covid-19 vården.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård