29 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 259 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 11 911 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2018 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Nästa rapport publiceras på måndag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 259 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 11 911 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 233 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 11 911 positivt provtagna är 2228 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

106 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 568 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 674 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 4243 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 62 fler rapporterat utskrivna än igår.

Antal avlidna

Totalt 2018 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 2 ytterligare personer har rapporterats avlidna.

Av de personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 901 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 29 maj

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Rätt till sjukresor utvidgas till fler riskgrupper än äldre

För att underlätta för regionens invånare som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 utvidgas rätten till sjukresa för fler grupper än 70 år och äldre. Fler riskgrupper som är i behov av transport till regionfinansierad vård och behandling får rätt till sjukresor för att undvika att exponeras för smittrisk i ordinarie kollektivtrafik.

Smitta med det nya coronaviruset drabbar individer olika, vissa får inga symtom medan andra blir allvarligt sjuka i livshotande infektion. Grupper med förhöjd risk att få en allvarlig form av sjukdomen covid-19 ska ha rätt till sjukresor vid behov av transport till regionfinansierad vård och behandling.

Grupper med förhöjd risk

 • Ålder 70 år och över
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (exempelvis Parkinson, MS, ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för det nya coronaviruset och risk för allvarligt sjukdomsförlopp i covid-19

Det är vårdgivare som beviljar tillstånd till sjukresor. Tillståndet kräver ingen ny medicinsk bedömning om personen tydligt tillhör listade grupper med förhöjd risk. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av covid-19. Beslutet gäller från 28 maj och löper fram till 15 juni.

 

Råd till alla länets invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
 3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 6. När du är sjuk – stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård