28 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dagens rapport visar att 79 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 11 652 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2016 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 79 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 11 652 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 231 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 11 652 positivt provtagna är 2200 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

107 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 593 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 700 patienter i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 4181 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 68 fler rapporterat utskrivna än igår.

Antal avlidna

Totalt 2016 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 8 ytterligare personer har rapporterats avlidna.

Av 2016 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 899 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 28 maj

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Region Stockholm har kapacitet för 40 000 provtagningar per vecka

Region Stockholm har accepterat regeringens fråga om att säkerställa att det finns provtagningskapacitet vid misstänkt covid-19 även för samhällsviktiga grupper. Den totala provtagningskapaciteten för region Stockholm är nu uppe i drygt 40 000 prover för pågående infektion per vecka.

Sedan i mars har Region Stockholm tagit prov på alla med luftvägsymptom som ska läggas in eller är inneliggande på sjukhus eller äldreboenden. I takt med att provtagningskapaciteten ökats har medarbetare inom vård, äldreboenden, hemtjänst, personliga assistenter och LSS-boenden erbjudits provtagning vid symptom.

För att underlätta logistiken i samband med den ökade provtagningen har Region Stockholm byggt upp en organisation för egenprovtagning av personal både i hemmet och på drive-in stationer på flera platser i länet.

Den 19 maj meddelade regeringen att alla med medicinsk indikation ska kunna testas även om de inte är inlagda på sjukhus.

Region Stockholm har arbetat hårt för att kunna säkerställa den provtagningen. Redan denna vecka kommer därför alla som av sin läkare bedömts behöva ett test för covid-19 ska kunna få det genom sin vårdcentral eller husläkarmottagning.

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4.  Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk – stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se (öppnas i nytt fönster) (öppnas i nytt fönster)
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård