Så arbetar Region Stockholm med det nya coronaviruset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sidan uppdaterad 2020-03-15

Sedan i början av februari har den regionala särskilda sjukvårdsledningen varit samlad för att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Myndigheten ser ingen samhällsspridning i hela landet, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och inte besöka någon vårdmottagning.

Förändrad strategi för provtagning

Nu förändrar Region Stockholm strategin för provtagning av personer som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset. Regionen fokuserar provtagningen på att värna de som kan få särskilt svåra sjukdomsförlopp. Det gör att regionen nu frångår kravet på att personer ska ha vistats i kända riskområden för att vara aktuella för provtagning.

I takt med att det nya coronaviruset sprids och ny kunskap tillkommer har Region Stockholm beslutat om en ny strategi för provtagningar. Provtagning ska nu ske av alla patienter som är i behov av sjukhusvård eller äldreomsorg, och uppvisar symptom av covid-19. Detta är för att skydda patienter som redan är sköra av ålder och/eller av andra sjukdomar.

De underliggande sjukdomar som kräver särskild vaksamhet på symptom eftersom de riskerar svårare sjukdomsförlopp, är bland annat kroniska hjärt- och lungsjukdomar. Personer som är över 70 år och dessutom har någon av de underliggande sjukdomarna är särskilt utsatta.

1177 Vårdguiden för råd och vägledning

Det är hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon just nu. Den som har allmänna frågor kring covid-19 och hur man bör bete sig kan ringa till 113 13. Den som upplever sig behöva vård bör vara uthållig och invänta rådgivning från 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd gäller som alltid 112. Det är viktigt att inte åka direkt till en vårdmottagning och där riskera smitta andra sjuka personer. 

Så leder Region Stockholm arbetet

Smittskyddsarbetet leds av Region Stockholms smittskyddsläkare Per Follin. Samordning och samlad ledning för vårdens beredskap för det nya coronaviruset sker i regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, som etablerades den 7 februari. Arbetet leds av chefläkare Elda Sparrelid i samarbete med smittskyddsläkaren. Inriktningen för arbetet är att samordna regionens insatser, samverka med övriga aktörer och vidta nödvändiga förstärkningar.

RSSL arbetar i förstärkningsläge, vilket innebär att vidta åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. I nuläget är det funktioner som t ex att säkra tillgång till skyddsutrustning, kommunikation och planering för utökning av vårdplatskapacitet.

Smittskydd Stockholm har regelbunden kontakt med Folkhälsomyndigheten och följer de rekommendationer som myndigheten ger och anpassar kontinuerligt rekommendationer till vårdgivarna efter detta. RSSL har dessutom regelbunden kontakt med Socialstyrelsen och MSB.

Samverkan och samarbete sker med Samverkan Stockholmsregionen (där kommunerna ingår), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen mfl.

Läs mer om Region Stockholms arbete med coronaviruset samt nyheter som har publicerats.

Om det nya coronaviruset

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård