Region Stockholm söker nationellt uppdrag för viss vård av barn och vuxna med förvärvade ryggmärgsskador

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu ansöker Region Stockholm om att få förtroendet att bli ett av fyra centra för den svenska högspecialiserade vården av barn och vuxna med förvärvade ryggmärgsskador. Ansökan omfattar också att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom området tillsammans med Karolinska Institutet.

- Med regionens robusta och etablerade vårdkedja med omfattande specialistkompetens, patientnära forskning och geografiska placering finns det goda förutsättningar att ge både barn och vuxna från hela landet den mest avancerade vården vid förvärvade ryggmärgsskador. En stark infrastruktur för forskning, utveckling och utbildning är också några viktiga förutsättningar för att kunna uppfylla de krav som Socialstyrelsen ställer, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm.

En väletablerad kedja av vårdgivare

I Region Stockholm finns sedan 1996 en etablerad, sammanhållen vårdkedja för vård, rehabilitering och uppföljning av förvärvade ryggmärgsskador. Årligen tillkommer cirka 110 personer med olika former av ryggmärgsskador till vårdkedjan inom Region Stockholm. Alla de patienterna har skador inom avgränsningen för det kommande nationella högspecialiserade vårduppdraget.

I ansökan som nu lämnas in till Socialstyrelsen för uppdraget "Viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador” föreslås därför de fyra vårdgivare som idag bildar den sammanhållna vårdkedjan.

  • Karolinska Universitetssjukhuset som erbjuder specialiserad vård av personer med akuta ryggmärgsskador. Till vuxenavdelningen remitteras personer som behöver vård och rehabilitering. Barn med ryggmärgsskador vårdas och får rehabilitering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus som är en del av universitetssjukhuset.
  • Rehab Station Stockholm erbjuder specialiserad rehabilitering av ryggmärgsskadade i slutenvård. Spinalismottagningen vid Rehab Station Stockholm erbjuder öppenvård i primär och sekundär rehabilitering samt varaktig uppföljning för personer med ryggmärgsskador.
  • Remeo ger avancerad vård och rehabilitering till ryggmärgsskadade som behöver andningshjälp eller intensivvårdsnära rehabilitering.
  • Stockholms Sjukhem erbjuder specialiserad rehabilitering till ryggmärgsskadade i slutenvård inklusive behov av andningsstöd.

- Inom Region Stockholm finns strukturer, processer och nästan 25 års erfarenhet av att arbeta i en sammanhållen vårdkedja för primärrehabilitering av ryggmärgsskador. Tack vare att fler aktörer deltar i vårdkedjan med till viss del överlappande och djup kompetens uppnås en bra flexibilitet i patientfördelningen. Vi har de senaste åren haft cirka 30% av primärrehabiliteringen i landet och vår bedömning är att vi har resurser att hantera en situation med fyra NHV-enheter utan omfattande förändringar, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm.

Prioriterad forskning

Inom Region Stockholms infrastruktur för forskning, utveckling, utbildning och innovation sker utvecklingsarbetet personcentrerat och multidisciplinärt i nära samverkan med personer som har egen erfarenhet av ryggmärgsskador. Studenter erbjuds verksamhetsintegrerat lärande och medarbetare får kontinuerlig fortbildning och vidareutbildning tillsammans med nationella och internationella kollegor. Under de senaste 30 åren har författare inom Region Stockholm publicerat över 400 vetenskapliga artiklar om ryggmärgsskada.

Karolinska Institutet deltar just nu i två större internationella forsknings- och utvecklingssamarbeten kring barn med ryggmärgsskada. Här är forskningen inriktad på att bland annat identifiera vilka frågor och områden som barn och ungdomar och deras närstående tycker är viktigast inom vård och rehabilitering. Syftet är också att studera livskvalitet i målgruppen.

Ett fungerande system för kunskapsspridning

Kunskapsspridning genom samverkan är ett viktigt krav från Socialstyrelsen. Här sker redan idag ett aktivt arbete på flera nivåer; personcentrerat, regionalt, nationellt och internationellt. På regional och nationell nivå arrangeras bland annat vårdkedjemöten, professionsspecifika nätverk, föreläsningsserier, workshops och livesända temadagar. Med patienten i centrum prioriteras delaktighet och medverkan för att patienten ska få större förståelse för sin diagnos, möjliga komplikationer och hur de kan undvikas. Här har Region Stockholm sedan många år ett nära samarbete med Stiftelsen Spinalis som arbetar intensivt med kunskapsspridning av medicinsk och praktisk information om ryggmärgsskador. Facebook-gruppen ”Vi som har en ryggmärgsskada” och stiftelsens samarbete med Rehab Station Stockholm kring föreläsningar och live-chatt-forum där personer från hela landet kan ställa frågor till specialister är tydliga exempel på ambitionen när det gäller kunskapsspridning.

På internationell nivå är Region Stockholm drivande och tillsammans med Karolinska Institutet engagerade i såväl nordiska som internationella kunskaps- och forskningsorganisationer inom området ryggmärgsskador. Det ger regionen värdefulla kontaktytor mot världens ledande vård-, rehabiliterings- och forskningscentra. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård