Fortsatt fokus på geriatrisk vård på Bromma sjukhus

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Locum AB föreslår att fastighets- och servicenämnden godkänner villkoren för försäljningen av Bromma sjukhus och att nämnden föreslår att försäljningen beslutas i regionfullmäktige i mars. För att säkerställa Region Stockholms fortsatta behov av geriatrisk slutenvård i Bromma finns ett krav på att nästa ägare ska tillse att geriatrisk vård och omsorg fortsätter bedrivas i fastigheten.

Idag är stora delar av Bromma sjukhus tomställt i väntan på upprustning. Bromma sjukhus har en stor geriatrisk klinik med 110 slutenvårdsplatser. I dagsläget är fyra avdelningar öppna och den geriatriska vården bedrivs av Stiftelsen Stockholms sjukhem. Förutom geriatrisk vård finns Beckomberga vårdcentral, röntgen, labb, primärvårdsrehabilitering, fotvård och café.

Alla befintliga hyresavtal kommer att föras över i samband med en försäljning. Köparen åtar sig att det bedrivs geriatrisk slutenvård på Bromma sjukhus under minst fem år från tillträdesdagen. Detaljplanen för fastigheten medger inget annat användningsområde än för vårdändamål.

Långsiktig utveckling av sjukhuset

Köparen är Vectura AB. De har i anbudet presenterat en långsiktig vision för Bromma sjukhus som ett vård- och omsorgshus. Köparen har tecknat en avsiktsförklaring med vårdgivaren Stiftelsen Stockholms Sjukhem om utveckling av lokalerna inom dels stiftelsens nuvarande verksamheter (geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)) och rehabilitering) samt driften av ett nytt vård- och omsorgsboende. Bromma sjukhus är i behov av upprustning och Vectura AB planerar att påbörja utvecklings- och renoveringsarbetet så snart som möjligt.

Fastighets- och servicenämnden förväntas fatta beslut i ärendet den 20 februari. Det slutgiltiga beslutet om försäljning av Bromma sjukhus planeras fattas av regionfullmäktige den 24 mars.

Bakgrund

Landstingsfullmäktige uppdrog i budget 2018 (LS 2017-0452) åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheten Beckomberga 1:1 där Bromma sjukhus är beläget. Uppdraget fördes över till fastighets- och servicenämnden i januari 2019 och nämnden har genom avtal uppdragit åt Locum AB att genomföra försäljningen och bereda ärendet för beslut av regionfullmäktige.

Om stiftelsen Stockholms Sjukhem

Stiftelsen Stockholms Sjukhem grundades år 1867 och bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem bedriver verksamhet inom fyra områden; geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stockholms Sjukhem har huvudsakligen avtal med Region Stockholm och Stockholms stad.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård