Slutrapport om utredning av inköp av strategi- och managementkonsulter vid Karolinska Universitetssjukhuset

Setterwalls advokatbyrå har lämnat sin slutrapport av sin särskilda utredning om upphandling av strategi- och managementkonsulter för Karolinska Universitetssjukhuset och projektet Nya Karolinska Solna. Utredningen visar ett antal upphandlingsrättsliga överträdelser men några fall av jäv eller misstänkta brott av brottsbalkens regler om mutbrott och annan trolöshet har inte konstaterats. Inte heller ser utredningen tecken på att det funnits en kultur där jäv och mutor accepterats.

Det var i mars 2018 som Setterwalls advokatbyrå fick i uppdrag av landstingsdirektören att i enlighet med landstingsstyrelsen beslut utreda de beslut som fattats inom ramen för inköp av strategi- och managementkonsulttjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset och projektet Nya Karolinska Solna. Uppdraget inkluderade också att granska vilka personer som fattat beslut om inköp av konsulttjänsterna samt om det förekommit jäv, otillbörliga personkopplingar eller andra överträdelser av lag eller interna regler och rutiner.

Delrapport

Den 8 maj avlämnades en delrapport som inte kunde visa att det förekommit jävssituationer eller otillbörliga personkopplingar, men att beslut rörande upphandling av konsulttjänster i vissa fall hade fattats i strid med gällande interna arbets- och delegationsordningar.

Ett omfattande arbete

Setterwalls har tagit del av skriftligt material som till exempel interna styrdokument, rutiner och policyer, tre ramavtal och cirka 80 avropsavtal och 400 beslutshandlingar samt ett mycket stort antal fakturor. Setterwalls har även tagit del av betydande mängd e-postkorrespondens för ett tiotal personer mellan 2011–2017 motsvarande cirka två miljoner e-postmeddelanden. Materialet som inte fanns tillgängligt vid tiden för delrapporten den 8 maj har löpande kompletterats.

Jäv

Några fall av jäv har Setterwalls inte kunnat konstatera inom ramen för sin utredning. Utredningen hade ett särskilt uppdrag att utreda om det kan ha förekommit jäv vid anställningen av en ledarskapsutvecklingschef till Karolinska Universitetssjukhuset. Utredningen har inte kunnat konstatera att något jäv skulle förekommit i det fallet heller.

Upphandlingsrättsliga överträdelser

Konsulttjänster har anskaffats för totalt 959 miljoner kronor under tidsperioden 2011–2017. Ernst & Young har stått för 37 procent, Boston Consulting Group (BCG) 21 procent och McKinsey har stått för 12 procent. Övriga 30 procenten har bestått av bland annat av leverantörer som ADL, Acando, Centigo.

I utredningen har Setterwalls kunnat konstatera ett antal upphandlingsrättsliga överträdelser som omfattar inköp till ett värde om cirka 92 miljoner kronor. Alla inköp har gjorts av leverantörer som haft ramavtal med landstinget. Överträdelserna har bland annat bestått av att volym- och beloppsgränser i avropsavtal har överskridits, eller att beställningar gjorts utan giltiga avropsavtal.

Överträdelserna har inte hänfört sig till någon särskild person eller avdelning utan är spridda över tid mellan olika avdelningar och beslutsfattare. Setterwalls har därför inte funnit det påkallat att redogöra för vilka personer som varit inblandade i att fatta dessa beslut

Omfattningen och antalet överträdelser är enligt Setterwalls allvarliga, särskilt mot bakgrund av att de begåtts regelbundet under hela tidsperioden. Samtidigt konstaterar Setterwalls i sin slutrapport att merparten av de inköp som har gjorts har genomförts korrekt.

- Det är uppenbart att dokumentation, rutiner och de interna regelverk som finns inte har följts och där har Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting vidtagit en rad åtgärder för att det inte ska hända igen, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Setterwalls har även granskat de åtgärder som Karolinska Universitetssjukhuset genomfört och finner dessa ändamålsenliga i förhållande till utredningens resultat. Utredningen ger också rekommendationer om möjliga kompletterande åtgärder mot bakgrund av det som framkommit i utredningen. Även de åtgärder som Stockholms läns landsting har föreslagit bedöms som ändamålsenliga och tillräckliga.

- Såvitt jag kan bedöma är slutrapporten från Setterwalls mycket noggrant utförd. Jag är glad att den är utförd och både landstinget och Karolinska Universitetssjukhuset kommer nu se över resultaten och de rekommendationer som finns i utredningen för vårt kommande arbete, säger Malin Frenning.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård