Patienterna allt nöjdare med vården

Bemötandet och förtroendet för vården på akutsjukhus och i annan specialistvård är något av det som får det högsta betyget av patienterna i Stockholms län. Det visar den nationella patientenkäten.

En av de största förbättringarna sedan förra enkäten är ett ökat betyg för tillgänglighet hos psykiatriska mottagningar. Sammantaget visar den nationella patientenkäten att vården i länet uppskattas allt mer av patienterna. I enkäten från Sveriges kommuner och landsting som redovisas idag har patienterna själva gett omdömen om den vård och behandling de fått. Svaren jämförs bland annat med resultaten från 2012 då den förra enkäten gjordes.

— Dagens siffror visar att våra patienter blir allt mer nöjda med den vård de själva får, bland annat när det gäller bemötande. Samtidigt ser vi områden att utveckla. Till exempel har upplevelsen av delaktighet i den egna vården ökat men behöver stärkas mer, säger Leif Karnström, avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I den öppna vården och i annan specialistvård på till exempel sjukhus, där patienter kommer på mottagningsbesök, har resultaten förbättrats för alla åtta områden. Bland annat får bemötande betyget 95 och delaktighet 82.

I akutsjukvården där patienter vårdas inneliggande är det bemötandet och om man vill rekommendera vården som får högst betyg (92 respektive 90). Där har betyget höjts inom sju av åtta frågor. Resultaten ligger i linje med riket för övrigt.

Gott betyg för bemötande i psykiatrin

Generellt i hela landet är betygen lägre för psykiatrin än övrig vård men samtidigt har de största förbättringarna skett inom länets psykiatriska öppenvård där betyget höjts inom samtliga åtta frågeområden. Bland annat när det gäller patienternas upplevelse av tillgänglighet och bemötande. Den psykiatriska öppenvården är ett område där länet genomgående ligger över rikssnittet.

Resultaten inom den slutna psykiatriska vården ska tolkas mer försiktigt på grund av att få svarat på enkäten (cirka 30 procent). Även här har resultatet förbättrats på fyra av åtta områden även om länet ännu ligger under rikssnittet.

Metod

Enkäten har riktat sig både till patienter inom psykiatrin och inom vården för kroppsliga sjukdomar (somatisk vård). Den gäller både vård på akutsjukhus och hos andra specialister utanför akutsjukhusen oavsett driftsform. Patienterna har fått svara på frågor om en rad parametrar som till exempel om de förstod vad vårdpersonalen menade, om helhetsintryck, läkemedel, tillgänglighet och om de fick tid hos den de ville träffa.

Svaren sammanställs i ett värde som kallas patientupplevd kvalitet i en skala från 1 till 100. De redovisas sedan som åtta områden: bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, rekommendera och helhetsintryck.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård