Kultur och hälsa

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kultur och hälsa är ett område på framväxt. Kulturen kan lyfta det friska i människan och ge en mental paus från sjukdom och lidande. Region Stockholm investerar i konstgestaltningar i vårdmiljöer, stödjer kulturaktörer som verkar i vårdmiljö och bidrar till kunskapsutveckling om kulturens påverkan på hälsan.

VR-pedagogen Daniel Kemppi med ett barn som testar VR-teknik. Foto: Carin Tellström

Kultur är hälsofrämjande

Kultur är en av fyra kärnverksamheter i Region Stockholm. Alla invånare har rätt att ta del av kultur – även de som vistas inom vård och omsorg. Forskning visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Därför ska kulturen vara integrerad i hälso- och sjukvården och omsorgen i vårdkedjans olika delar. Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop kan kultur understödja traditionell medicinsk vård. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Inom Region Stockholm finns Kompetenscentrum för kultur och hälsa som är en del av Region Stockholms satsning på kultur och hälsa. Centrumet ska stimulera till samarbeten mellan vård och omsorg, kulturliv och forskning så att konst och kultur bättre kan komplettera länets vård och omsorg. En viktig uppgift är att sprida forskning och kunskap, och utveckla nya arbetsmetoder så att fler kan dra nytta av kulturens effekter. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa bidrar till ny forskning och nya arbetssätt och skapar forum som gör det möjligt för olika yrkesutövare att mötas. Dessutom bidrar centrumet till att stärka kulturinnehållet inom vård och omsorg i form av kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal respektive kulturutövare, men också i styrande dokument.

Konst i vårdmiljö

Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården och skapar även trivsel för personalen. Genom metoden Konstblick aktiveras konsten tillsammans med olika verkamheter. Lär mer om Konstblick på Kompetenscentrums webbplats.

Projektstöd kultur och hälsa

Region Stockholms kulturnämnd beviljar Projektstöd kultur och hälsa för att låta kulturutövare samarbeta mer långvarigt med en vårdgivare och inte bara som enstaka besök. Mottagare av Projektstöd kultur och hälsa riktar sin verksamhet primärt mot barn som vistas på sjukhus.­ det kan handla om VR-upplevelser för barn som vistas länge i vård eller musikterapi på neonatalavdelningar. Särskilda insatser i samband med kriget i Ukraina har beviljats stödet under 2022. Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa 

Kulturförvaltningens konsulentverksamhet

Tillsammans med staten ger Region Stockholm uppdrag till konsulentverksamhet på kulturförvaltningen att verka för spridning och främjande av dans, cirkus, teater, hemslöjd, scenkonst och film. Nära samarbete med kommuner och aktörer inom verksamhetsområdena innebär bland annat att förmedla kontakter, ge konsultation, att bidra till och sprida ny kunskap inom respektive verksamhetsområde samt att genom erfarenhetsutbyte inspirera och bidra till lokal utveckling runt om i stockholmsregionen. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?